piątek 28 Luty 2020
Imieniny: Józefa, Romana i Hilarego
bip
  • green

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golub-Dobrzyń za 2018 rok

30 kwietnia 2019

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629 z późn. zm.). analizy dokonuje się w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zgodnie z art. 9tb w/w ustawy analiza zawiera informacje o:

  •   możliwościach przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  •   potrzebach inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  •   kosztach poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  •   liczbie mieszkańców,
  •   liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,
  •   ilościach odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
  •   ilościach zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Pełna analiza w załączniku pdf.

facebook
youtube
instagram