poniedziałek 21 Wrzesień 2020
Imieniny: Darii, Mateusza i Marka
bip
  • green

Gmina Golub-Dobrzyń ma nowy herb

19 czerwca 2017

Herb gminy jest charakterystycznym znakiem wspólnoty samorządowej gminy. Wyraża wspólne dla mieszkańców ideały, wartości i tradycję lokalną. Musi być ponadto skonstruowany według zasad obowiązujących w rodzimej heraldyce.  W związku z powyższym Wójt Gminy Golub-Dobrzyń podjął decyzję o analizie dotychczas używanego herbu.

Dotychczasowy herb funkcjonował w Gminie Golub-Dobrzyń od  1997 r.  Przyjęty wówczas herb gminy nie był opiniowany przez Komisję Heraldyczną, gdyż w 1996 r. nie było takiego wymogu.

Pouczone przez heraldyków o uchybieniach plastycznych oraz niezgodności z prawdą historyczną obecnego herbu, władze zleciły opracowanie poprawnego wizerunku herbu, a także symboli i insygniów pochodnych.

Wg informacji uzyskanych od heraldyków dotychczas używany herb Gminy Golub-Dobrzyń nie spełnia zasad heraldyki ze względu na kształt tarczy, użyte kolory i ilość szczegółów.

Pełne opracowanie historyczno-heraldyczne dla Gminy Golub-Dobrzyń oraz przygotowanie projektów symboli zlecono p.Alfredowi Znamierowskiemu-  historykowi i heraldykowi z Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego.

Po przeanalizowaniu wariantów projektów nowych symboli Gminy, przygotowanych i przedstawionych przez p. Znamierowskiego całość dokumentacji przedłożono do zaopiniowania Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Komisja wyraziła swoje zastrzeżenia odnośnie pozostawienia w herbie gołębia odnoszącego się do komturstwa golubskiego. Wg. członków Komisji Heraldycznej gołąb w odniesieniu do herbu gminnego ma słabe uzasadnienie, bowiem występuje i w mieście i powiecie, przez co herb traci walor indywidualności.

Komisja wskazała również, że w nowym herbie Gminy Golub-Dobrzyń należałoby uwzględnić historyczną przynależność terytorialną dwóch części gminy oraz rzekę Drwęcę, stanowiącą historyczną granicę między Państwem Krzyżackim i Królestwem Polskim, a później między Prusami i Królestwem Polskim pod władzą Rosji.

Uwzględniając wskazania Komisji przygotowano nowy projekt herbu i ponownie przesłano go do zaopiniowania. Zgodnie z Uchwałą nr 24-2059/O/2017 z dnia 3 marca 2017r. Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała projekt herbu, flag, banneru, sztandaru, pieczęci i łańcuchów Gminy Golub-Dobrzyń.

Ten dokument był podstawą do podjęcia przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń stosownej uchwały na sesji w dniu 02 czerwca 2017 r.  Oprócz nowego herbu Gmina Golub-Dobrzyń ma też sztandar, flagę, pieczęcie i łańcuchy, zatwierdzone przez radę gminy.

 

Nowy herb przedstawia w polu czerwonym pas falisty srebrny między koroną złotą i takąż koroną na opak

Dwie korony wzięto z herbów województwa  chełmińskiego i ziemi dobrzyńskiej i między nimi umieszczono pas falisty symbolizujący rzekę Drwęcę.

Korona górna symbolizuje część terenów gminy, które pod rządami Korony Królestwa Polskiego weszły w skład ziemi, a później województwa chełmińskiego. Herb województwa chełmińskiego był tożsamy z herbem Prus Królewskich, nadanym w 1454 r. Przedstawiał w polu srebrnym czarnego orła z koroną na szyi i ramieniem zbrojnym z mieczem

Korona dolna symbolizuje część dzisiejszej gminy leżąca na południe od Drwęcy, która nie wchodziła nigdy w skład państwa zakonnego. Należała ona administracyjnie do ziemi dobrzyńskiej. Ziemia dobrzyńska od połowy XIV wieku pieczętowała się herbem przedstawiającym brodatą głowę w koronie i z rogami, z odwróconą koroną pod brodą.


 Symbole będą oficjalnie obowiązywały za kilka dni, kiedy uchwała radnych stanie się prawomocna, o czym poinformujemy mieszkańców.

 
 
 
 

facebook
youtube
instagram