piątek 28 Luty 2020
Imieniny: Józefa, Romana i Hilarego
bip
  • green

Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

29 marca 2019

W związku z nadchodzącym okresem wiosennym i możliwością wystąpienia silnych opadów deszczu , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu zwraca się z prośbą, o pilne przekazanie niżej podanych informacji wszystkim sołtysom, a za ich pośrednictwem mieszkańcom Państwa gminy:

1. zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację bądź przebudowę zjazdu;

2. art. 30 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi

przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to m.in.

obowiązek oczyszczania rur przepustu pod zjazdem, w celu zapewnienia jego drożności. Brak prawidłowego

i systematycznego oczyszczania przepustów jest powodem tworzenia się zastoisk wodnych co wpływa

i negatywnie nie tylko na korpus drogi, ale również na konstrukcje zjazdów i tereny przylegające do drogi;

3. utrzymanie drożności przepustów pod zjazdami z na drogi gminne, należy do właściwego terenowo urzędu gminy;

4. rowy przydrożne są przeznaczone wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 wyżej cyt. ustawy o drogach publicznych, zabrania się odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych;

5. do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z terenu nieruchomości służą urządzenia melioracyjne. Należą do nich m.in. rowy melioracyjne, drenowania i rurociągi. Ich zadaniem jest regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy — art. 195 i 197 ustawy Prawo wodne;

6. zgodnie z art. 199 wyżej cytowanej ustawy, wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. W ich kompetencji leży również utrzymywanie tych urządzeń, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy — do tej spółki lub tego związku spółek wodnych (art. 205);

7. utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą należy do zarządcy danej drogi.

W związku z powyższym, prosimy o dokonanie przez mieszkańców w trybie pilnym przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki celem umożliwienia swobodnego spływu wód w ro przydrożnych, a tym samym powstawania groźnych zastoisk.

facebook
youtube
instagram