czwartek 27 Luty 2020
Imieniny: Gabriela, Anastazji i Anny
bip
  • green

Informacja o udzielenia zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

07 stycznia 2019

                                                                                                         Golub-Dobrzyń,07.01.2018

Informacja o udzielenia zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

1.  Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Golub-Dobrzyń

Ul. Plac Tysiąclecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

 2.  Przedmiot zamówienia, wielkość lub zakres zamówienia oraz wartość zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja  usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Golub-Dobrzyń, w tym wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać z miejsc gromadzenia odpadów (w zabudowie wielorodzinnej - altany śmietnikowe, komory zasypowe, wyznaczone miejsca na pojemniki; w zabudowie jednorodzinnej - miejsca wskazane przez właścicieli nieruchomości) następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach i kontenerach;

2) odpady zebrane selektywnie zgromadzone w pojemnikach i workach z podziałem na następujące frakcje:

a) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,

b) papier i tektura – w tym opakowania i czasopisma,

c) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,

d) odpady ulegające biodegradacji,

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji do instalacji wskazanych w

Dopuszcza się w trakcie trwania zamówienia zmianę instalacji w której będą zagospodarowywane odpady komunalne.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe w kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych na plastik z metalem, bioodpady, oraz wyposaży nowe nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w pojemniki do selektywnej zbiórki. Miejsca ustawienia pojemników wskazane będą przez Zamawiającego przy podpisaniu Umowy.

Wartość zamówienia: 803.712,00 (brutto)

3.  Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa.

Zakład Gospodarczy EKOLOG Sp. z o. o.

Białkowo 51

87-400 Golub-Dobrzyń

 4.  Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia.

Podstawa prawna: art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 12  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Na mocy ustawy o zmianie ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 ze zm.) artykułem 67 ust.1 pkt 12 wdrożono do prawa polskiego regulacje z  art. 12  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014, które umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki.

Zgodnie  z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)  w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.

Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez  Zakład Gospodarczy EKOLOG Sp. z o. o. ponieważ spełnione są wszystkie wymagane art. 67 ust. 1 pkt 12  warunki:

- Gmina Golub-Dobrzyń sprawuje nad Zakładem Gospodarczym EKOLOG Sp. z o. o.  kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej Spółki,

- ponad 90% działalności Zakładu Gospodarczego EKOLOG Sp. z o. o.  dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń,

- w Zakładzie Gospodarczym EKOLOG Sp. z o. o.  nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Za przekazaniem zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gminnemu operatorowi przemawia jego ponad pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu wspomnianych zadań, inwestycje, które dotychczasowo gmina Golub-Dobrzyń poniosła w związku z funkcjonowaniem firmy, sprawdzona kadra fachowców zatrudnionych w jednostce oraz doskonała znajomość lokalnego rynku gospodarki odpadami, znajomość specyfiki gminy Golub-Dobrzyń i rynku wytwórców odpadów, idealnie wypracowanej logistyki odbioru gminnych odpadów komunalnych oraz ciesząca się zaufaniem i zadowoleniem wśród mieszkańców.

5.  Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy.

1 stycznia 2019 r.  – 31 grudnia 2019 r.

6.  Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

 

facebook
youtube
instagram