poniedziałek 30 Listopad 2020
Imieniny: Andrzeja, Zbysława i Justyny
bip
 • green

KONKURS!

15 listopada 2017

Ogłoszono konkurs na projekt nazwy Gminnego Centrum Wolontariatu i Pomocy w Gminie Golub-Dobrzyń. Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 15 grudnia 2017r.

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Koordynator Wolontariatu zwany dalej Organizatorem.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń oraz na stronie internetowej: http://www.uggolub-dobrzyn.pl/
 3. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

§ 2

Cele Konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie propozycji nazwy będącej charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla GMINNEGO CENTRUM WOLONTARIATU I POMOCY.

 

§ 3

Założenia ogólne

 1. Praca konkursowa powinna zawierać propozycję nazwy CENTRUM.
 2. Organizator Konkursu sugeruje krótką nazwę, umożliwiającą jej praktyczne zastosowanie.
 3. Nazwa powinna wywoływać pozytywne skojarzenia.
 4. Propozycja nazwy musi być uzasadniona w Karcie zgłoszenia.
 5. Każdy uczestnik składa jedną propozycję nazwy.

 

§ 4

Zasady udziału w Konkursie

 1. Do projektu nazwy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu, zawierającą  propozycję nazwy i jej uzasadnienie, dane autora oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na rzecz Organizatora.
 2. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Wypełnione karty zgłoszenia zawierające propozycję nazwy wraz z podpisanym imieniem i nazwiskiem autora oraz projektem należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

 

 

 

§ 5

Uczestnicy

 

 1. Konkurs skierowany jest do dorosłych, młodzieży i dzieci.
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 • zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,
 • dostarczyły propozycję nazwy na karcie zgłoszenia w wymaganym terminie.

 

§ 6

Terminarz

 1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 15 grudnia 2017r.
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie  http://www.uggolub-dobrzyn.pl/ 20 grudnia.
 4. Jednocześnie laureat lub laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o przyznaniu nagrody.

 

§ 7

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty  podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora.
 2. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze trzy, które zostaną rekomendowane społeczności wolontariuszy.
 3. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Organizator zastrzega sobie prawa zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji. Nie pozbawia to zwycięzcy lub zwycięzców należnej nagrody.

 

 

§ 8

Nagrody i wyróżnienia

 1. Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej.

 

 

§ 7

Prawa autorskie

 

 1.  Prawa do propozycji nazwy  muszą należeć do uczestnika konkursu, po rozstrzygnięciu konkursu prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu wad prawnych propozycji, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność.
 4. Zgłoszenie propozycji do niniejszego konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie, modyfikowanie, kompilowanie z innymi propozycjami bez konieczności podawania danych autora.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
 3. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.
 4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczenia zamieszczone w Karcie Zgłoszenia, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.       
facebook
youtube
instagram