piątek 28 Luty 2020
Imieniny: Józefa, Romana i Hilarego
bip
  • green

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych

30 kwietnia 2019

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych z terenu gminy Golub-Dobrzyń w zakresie:
- demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu
- transportu i unieszkodliwiania azbestu

O dofinansowanie ubiegać się mogą są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie gminy Golub-Dobrzyń.

Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości wynosi 10 000 zł.

Niekwalifikowalne są koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, koszty demontażu pokryć z innych materiałów lub elementów towarzyszących rozbiórce oraz koszty zabezpieczenia konstrukcji przed niepożądanymi warunkami atmosferycznymi.

Dofinansowanie nie obejmuje beneficjentów, którzy we własnym zakresie zlecili demontaż, transport i/lub przekazali do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.

Pozyskanie dotacji dla mieszkańców Gminy odbywa się w konkursowym trybie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wysokość dofinansowania (dotacji) na dzień ogłoszenia naboru:
- 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w okresie od 30 kwietnia do 15 maja 2019 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego). Podpisany formularz wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń lub przesłać na adres: Gmina Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie podlegają procedurze oceny

Załączniki:
Załącznik nr 1- Wniosek o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub - Dobrzyń
Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku wymogu uzyskania zezwolenia na inwestycję, (w przypadku zmian konstrukcji/ parametrów dachu) Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę bądź decyzja o pozwoleniu na budowę
Załącznik nr 3- Oświadczenie współwłaściciela
Załącznik nr 4- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 5- Formularz informacji o pomocy publicznej dla os. fizycznej
Załącznik nr 6- Oryginał pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu lub wypisu oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (wyłącznie w przypadku występowania przez pełnomocnika)
Załącznik nr 7- Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości lub budynku (w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli [imię, nazwisko, adres wraz z oświadczeniami współwłaścicieli], w przypadku wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni uchwała wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni)

Dodatkowo dla Przedsiębiorców:
Załącznik nr 8- Oświadczenie o pomocy publicznej dla Przedsiębiorcy
Załącznik nr 9- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dokument powinien być wydany w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku) lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej albo oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Osoby do kontaktu p. Wioletta Szymańska – Kierownik Biura Rozwoju i Wsparcia Inwestycji, p. Sławomir Kowalski – Inspektor ds. inwestycji i rozwoju lub pod numerem telefonu 531 459 393.

 

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Golub-Dobrzyń dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

 

facebook
youtube
instagram