wtorek 27 Październik 2020
Imieniny: Iwony, Sabiny i Szymona
bip
  • green

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2020 roku’’

15 stycznia 2020

Na podstawie:
- art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) Wójt Gminy Golub-Dobrzyń przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie urzędu Gminy Golub-Dobrzyń projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2020 roku’’. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi i wnioski należy składać do dnia 21 lutego 2020 r. (włącznie) elektronicznie na adres: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu Plac 1000- lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.
Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Golub-Dobrzyń.

facebook
youtube
instagram