niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
  • green

Dokumenty do pobrania


 
 
 
Referat Organizacyjny

Wydanie dowodu osobistego

Ewidencja ludności - pobyt stały
Ewidencja ludności - pobyt czasowy
Sprzedaż napojów alkoholowych
Działalność gospodarcza

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można pobrać ze strony https://prod.ceidg.gov.pl

 

Referat Finansowy

Wzory deklaracji dla osób prawnych:
Wzór informacji dla osób fizycznych
Podatek od środków transportuReferat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska

Podział nieruchomości
Rozgraniczanie nieruchomości
Wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Wydanie decyzji  na usunięcie drzew i krzewów

Zwrot podatku akcyzowego
Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Przedłużenie umowy dzierżawy na grunty

SUSZA 2019
Program CZYSTE POWIETRZE

 

Referat Techniczo-Inwestycyjny

Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej
Wniose o wydanie zezwolenia na lokalizacje/przebudowę* zjazdu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego
Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu

 

Referat Gospodarki Komunalnej

Wpis do rejestru działalności regulowanej
Pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych
Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także  grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Dodatki mieszkaniowe


Biuro Promocji

Patronat Wójta
Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
Oświadczenie o przekazaniu stypendium szkolnego na konto bankowe
Wniosek o udzielenie stypendium wójta
Formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Klauzula informacyjna - Pracodawcy kształcący młodocianych
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Wniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szoły
Zaświadczenie o nieobecności na zajęciach
Wskazanie rachunku bankowego do przelewu - stypendium dyrektora

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Druki znajdują się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.uggolub-dobrzyn.pl

 

 

Inne

Pomoc de minimisNiepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "ADAŚ"

facebook
youtube
instagram