niedziela 27 Wrzesień 2020
Imieniny: Damiana i Wincentego
bip
 • green

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli (GZEASiP)

Pl.1000-lecia 22a, (I piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń

tel/fax   56  6822215

e-mail: edu@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
NIP: 503-00-60-707,


Godziny pracy GZEASiP:

od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku)

 
 

kierownik Joanna Wyżykowska tel. 885 230 840
główna księgowa Aleksandra Laskowska tel. 885 230 895
księgowa Izabela Mey tel. 885 230 839 
specjalista Anna Gutmańska tel. 885 230 838
referent/kasjer Mariola Figas tel. 885 230 837
młodszy referent Kamila Gołębiewska tel. 885 230 896

Główna księgowa GZEASiP jest jednocześnie główną księgową  placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń (przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum).


                 
Podstawy prawne działania GZEASiP
 1. Statut nadany uchwałą Nr XXXVI/187/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 1 grudnia 2009 r.
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

GZEASiP funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

Do jego zadań należy w szczególności:
1. zapewnienie odpowiednich warunków działania szkół, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2. współdziałanie z dyrektorami w zakresie wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3. współdziałanie z dyrektorami w zakresie wyposażania szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych szkół;
4. stałe usprawnianie organizacji administracyjno-finansowej placówek oświatowych (przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum);
5. scentralizowana obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych (przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum), w tym:

 • obsługa finansowo-księgowa wydatków bieżących, w tym między innymi wypłat wynagrodzeń i pochodnych oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań z realizacji zadań, w tym w systemie informacji oświatowej,
 • opracowywanie projektu planu finansowego w oparciu o wytyczne Wójta Gminy oraz wniosków dyrektorów placówek oświatowych (przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum);

6. wykonywanie zadań wynikających z kompetencji gminy jako organu prowadzącego, w tym:

 • przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół,
 • kontrola prawidłowości sporządzonych projektów organizacyjnych szkół,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją gminnych jednostek oświatowych,
 • przygotowywanie okresowych informacji i ocen dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem postępowania egzaminacyjnego dotyczącego  awansu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
facebook
youtube
instagram