niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
 • green

Informacja o projekcie

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń"

Gmina Golub-Dobrzyń informuje, że realizuje projekt w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Kwota wsparcia wynosi 494780,00 PLN.

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń" ma na celu umożliwienie dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych z terenu gminy zagrożonych marginalizacją dostępu do Internetu z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności.

Termin realizacji: 01.10.2013 do 30.09.2015

Grupa docelowa:

 • Gospodarstwa domowe wg kryterium dochodowego korzystające ze świadczeń systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – 15
 • Dzieci i młodzież ucząca się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej – 13
 • Osoby z grupy 50+ - 7
 • Dzieci i młodzież ucząca się z bdb wynikami w nauce, których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” - 5

Wsparcie otrzyma:

 •   40 gospodarstw domowych
 •   10 jednostek podległych:

        - SP w Ostrowitem
        - SP w Nowogrodzie
        - SP w Węgiersku
        - SP w Lisewie
        - SP we Wrockach
        - Publiczne Gimnazjum w Gałczewie
        - Gminna Biblioteka w Nowogrodzie
        - Filia Biblioteki w Ostrowitem
        - Filia Biblioteki w Gałczewku
        - Filia Biblioteki we Wrockach

Korzyści:

 • 40 komputerów dla jednostek podległych
 • 40 komputerów dla indywidualnych osób
 • 10 drukarek dla jednostek podległycH
 • 80 systemów operacyjnych wraz z licencją użyczenia
 • 80 oprogramowań biurowych wraz z licencją
 • 80 oprogramowań antywirusowych z kontrolą rodzicielską
 • 10 urządzeń sieciowych
 • 80 listw zasilających
 • 3 komputery dla UG
 • 3 drukarki dla UG
 • Szkolenie komputerowe dla 40 osób
 • Dostarczenie Internetu dla 40 osób przez 18 m-cy

Zasady wyboru osób uczestniczących w projekcie oraz wszelkie pozostałe informacje dotyczące przedsięwzięcia, opisane zostaną w regulaminie naboru, który dostępny będzie na stronie internetowej w najbliższym czasie.

facebook
youtube
instagram