niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
  • green

Oferty i wyniki


04.07.2014r

Zaproszenie do komisji konkursowej- 2014

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2014 roku Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z zapisami Programu Współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 w skład komisji konkursowych każdorazowo wchodzi co najmniej jedna osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 21 lipca 2014 r. do Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, na formularzu (do pobrania poniżej).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny merytorycznej i formalnej” oraz uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, w godzinach pracy urzędu.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.  O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 22 lipca 2014 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Mierzejewską, tel. 531 459 147, e-mail:  m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl

formularz zgłoszeniowy


21.05.2014r

Rozstrzygnięcie oferty z dnia 09.05.2014 r. złożonej przez Towarzystwo Wsi Nowogród i okolic na zadanie pn. „Na ludową nutę”.

zarządzenie


20.05.2014r

Rozstrzygnięcie oferty z dnia 29.04.2014 r. złożonej przez Stowarzyszenie „Dzieci Wsi” w Gajewie na zadanie pn. „Mamy swoje miejsce w społeczeństwie”

zarządzenie


12.05.2014r

Oferta z dnia 09.05.2014 r. złożona w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.   

Nazwa oferenta: Towarzystwo Wsi Nowogród i okolic

Nazwa zadania: „Na ludową nutę”

Oferta do pobrania   

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 531 459 147

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 21.05.2014 na adres: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl


09.05.2014r.

Oferta z dnia 29.04.2014 r. złożona w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zająć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Dzieci Wsi” w Gajewie

Nazwa zadania: „Mamy swoje miejsce w społeczeństwie”

Oferta do pobrania  

Pytania i wątpliwości należy kierować pod numer: 531 459 147

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 20.05.2014 na adres: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl


facebook
youtube
instagram