niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
 • green

Ogłoszenie konkursu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Golub-Dobrzyn - 2020 r.

WÓJT GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

OGŁASZA:

OTWARTY KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ W ROKU 2020 ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU
NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

 I.Rodzaj zadania objętego dotacją:

Przedmiotem zgłaszanych wniosków mają być zadania polegające na sprzyjaniu rozwojowi sportu, w szczególności poprzez:

1) Poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Golub-Dobrzyń i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych.
2) Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży Gminy Golub-Dobrzyń do działalności sportowej,
3) Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

 II.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu:

 1. Wysokość środków z budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr).
 2. W roku 2019 na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr).

 III.Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). oraz uchwałą Nr V/12/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Golub-Dobrzyń.
 2. W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Golub-Dobrzyń prowadzą działalność sportową.
 3. Wsparcie finansowe udzielone w formie dotacji celowej przyznanej podmiotowi nie może przekraczać 90 % kosztów całego zadania.
 4. W ramach wkładu własnego Oferenci mają możliwość wniesienia wkładu finansowego lub pozafinansowego (tj. nieodpłatna praca członków stowarzyszenia lub wolontariuszy).
 5. Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 ofertę.
 6.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie korekty kosztorysu, harmonogramu oraz opisu poszczególnych zadań.
 7. Przyznanie dotacji w wysokości niższej niż określona w ofercie, wymaga korekty harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem różnicy pomiędzy kwotą wnioskowaną a przyznaną (wzór stanowi załączniku nr 5 do ogłoszenia).
 8. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
 9. Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:
1)  Stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków lub
2)  Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

IV.Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania zgłoszone do konkursu powinny być realizowane w 2020 roku, przy czym początek zadania może nastąpić nie wcześniej niż w dacie ustalonej w umowie, a zakończenie musi nastąpić do dnia 15 grudnia 2020 r.
 2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawieranej między Wójtem a wnioskodawcą.
 3. Środki pochodzące z dotacji można przeznaczyć na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania i niezbędnych na jego realizację, tj.:
1)      realizację programów szkolenia sportowego,
2)      pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
3)      pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
4)      transport na zawody sportowe, obozy, turnieje,
5)      zakwaterowanie i wyżywienie na zawodach sportowych, obozach, turniejach,
6)      zakup sprzętu sportowego niezbędnego przy realizacji zadania,
7)      obsługę sędziowską,
8)      wynagrodzenie kadry szkoleniowej,
9)      opłaty statutowe,
10)  zakup wody dla zawodników,
11)  opiekę medyczną, wyposażenie apteczki,
12)  ubezpieczenie zawodników,
13)  utrzymanie bazy sportowej (zakup paliwa do koszenia trawy, zakup nawozów/wapna/trawy do siania, wywóz śmieci, naprawa/wymiana części do kosiarek/traktorków).

4. Z dotacji nie mogą być dofinansowane w szczególności:

1)      wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,
2)      transfery zawodników z innego klubu sportowego,
3)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
4)      zobowiązania klubu sportowego wynikające z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
5)      koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 

 

V. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji:

 1. Wnioski w formie pisemnej wraz z wymaganymi w ogłoszeniu załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń (Pl.1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń) w zamkniętej kopercie z opisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2020.” Na kopercie muszą się również znaleźć dane klubu (nazwa, adres).
 2. Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2020 r.
 3. Złożenie oferty do niniejszego konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią ogłoszenia konkursowego.
 4. Wzór wniosku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia odstępny jest w stronie internetowej: www.uggolub-dobrzyn.pl w zakładce urząd » organizacje pozarządowe » konkursy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w pok. Nr 2.
 5. Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń.
 6. Wnioski złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową
 7. Do wniosku należy dołączyć:
1)      aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa – ważny 3 miesiące od daty wystawienia (wpis KRS wydrukowany ze strony www.ems.ms.gov.pl nie wymaga uwierzytelnienia),
2)      aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy,
3)      Informacja o wcześniejszej działalności klubu,
4)      Informacje o liczebności zawodników poszczególnych drużyn, sekcji z podziałem na zawodników zgłoszonych do rozgrywek prowadzonych przez związki sportowe i zawodników niezgłoszonych – jeśli dotyczy,
5)      inne dokumenty potwierdzające osiągane wyniki sportowe i osiągnięcia wskazane w pkt VI niniejszego ogłoszenia– jeśli dotyczy,
6)      oświadczenie oferenta o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem umowy,
7)      oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym

8. Wniosek oraz wszystkie załączone do niego dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania w jego imieniu oświadczeń woli.
9. W przypadku wystawiania przez ww. osoby upoważnień lub pełnomocnictw do podpisywania dokumentów – dokument taki musi być dołączony do oferty.
10. Jeżeli osoba uprawniona do podpisywania nie dysponuje pieczątką imienną, należy złożyć czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem oraz określeniem pełnionej funkcji.
11. Wszystkie załączone do wnioski dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
12. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania wnioskodawcy do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty.
13. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

 

VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Decyzję w sprawie przyznania dotacji bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego podejmuje Wójt w formie zarządzenia po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.
 2. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz sprawdzenia czy złożone wnioski spełniają wymogi formalne dokonuje pracownik Urzędu, do którego zadań należą sprawy z zakresu organizacji pozarządowych.
 3. Wzór protokołu z otwarcia kopert z ofertami stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 4. Karta oceny formalnej ofert stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 5. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Wójt w drodze zarządzenia.
 6. Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących realizacji zadania uwzględnia się następujące kryteria i przyznaną liczbę punktów:
1)      Znaczenie zgłoszonego wniosku dla realizacji zadania publicznego określonego w pkt II, 0-10 pkt.
2)      Przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania w związku z jego zakresem rzeczowym, 0-5 pkt.
3)      Możliwość realizacji zadania przez beneficjenta, 0-10 pkt.
4)      Poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych w odniesieniu do ilości drużyn zarejestrowanych w w/w systemie w danej dyscyplinie sportowej lub miejscami zajętymi przez zawodników indywidualnych, 0-10 pkt.
5)      Osiągnięcia sportowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 0-10 pkt.
6)      Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń, 0-5 pkt.
7)      Promocję Gminy Golub-Dobrzyń poprzez sport, 0-10 pkt.
8)      Wkład rzeczowy, osobowy w planowanym przedsięwzięciu, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu, 0-10 pkt.
9)      Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w planowanym przedsięwzięciu, 0-5 pkt.
10)  Analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków, 0-5 pkt.

7. Karta oceny merytorycznej ofert stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych, braków lub innych wad wniosku, Wójt wzywa wnioskodawcę drogą mailową lub telefoniczną do ich uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia wezwania.
9. Wniosek, którego wady nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
10. Po analizie złożonych wniosków Komisja Konkursowa przygotowuje opinię, którą przedkłada Wójtowi.
11. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Wójt w formie rozporządzenia, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków.
13. Wyniki konkursu zamieszczone będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, stronie internetowej www.uggolub-dobrzyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
14. Decyzja Wójta jest decyzją ostateczną. Od podjętych rozstrzygnięć o wyborze nie przysługuje odwołanie.
15. Wszelkie informacje nt. konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń – ul. Pl. 1000-lecia 25, 887-400 Golub-Dobrzyń, pok. nr 2 lub pod numerem telefonu (56) 683 54 00 wew. 34
16. Z realizacji zadania należy sporządzić sprawozdanie w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

 

Zarządzenie nr 37.2020 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (340.5kB)

Ogłoszenie o konkursie (2MB)

Zał. nr 1_wzór wniosku 

Zał. nr 2_protokół z otwarcia kopert z ofertami

Zał. nr 3_karta oceny formalnej 

Zał. nr 4_karta oceny merytorycznej

Zał. nr 5_ wzór korekty

Zał. nr 6_wzór sprawozdania

Obowiązek informacyjny (RODO)
Oświadczenie_zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej

facebook
youtube
instagram