niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
 • green

Referat Techniczo-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej

Referat Techniczo-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej (TI)

p.o. kierownika: Dariusz Bożejewicz

tel. 56 683 54 00
e-mail: d.bozejewicz@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń


Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:
 1. Realizacja przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego,
 2. Planowanie, przygotowanie, realizacje oraz nadzór nad inwestycjami i robotami     budowlanymi wykonywanymi przez gminę,
 3. Opiniowanie i uzgadnianie inwestycji realizowanych na gruntach gminy,
 4. Realizacje, utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń kanalizacyjnych wodociągowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
 5. Okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych,
 6. Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 7. Nadzór nad realizacją świadczonych usług na drogach gminnych,
 8. Pozyskiwanie dotacji z FOGR i WFOŚiGW,
 9. Nadzór nad pracami publicznymi i interwencyjnymi,
 10. Prowadzenie rejestrów:

   - decyzji o warunkach zabudowy,

   - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   -zamówień publicznych,
11. Opracowanie sprawozdań z planowania i zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa, wodociągów, kanalizacji zamówień publicznych,
12. Uczestnictwo w przygotowaniu i organizowaniu imprez i uroczystości gminnych,
13. Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub-Dobrzyń
14. Prowadzenie przetargów w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych,
15. Realizacje, utrzymanie oświetlenia drogowego,
16. Nadzór nad pracownikami grupy remonotowo-budowlanej”, 
 
 
facebook
youtube
instagram