niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
  • green

Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze

INFORMACJA  NA  TEMAT  ZADANIA

Tytuł  projektu:  Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim

Program Operacyjny: Infrastruktura  i  Środowisko 2007-2013

Priorytet  II: Gospodarka  Odpadami  i Ochrona Powierzchni Ziemi

Działanie 2.1:  Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami  komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013)

Nazwa Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Nazwa Partnera: Gmina Golub-Dobrzyń

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji: IV kwartał 2014 r.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2015 r.

Szacunkowy koszt Projektu (22 Partnerów):  27 628 436,32 zł

Źródła finansowania Projektu:

Środki własne Beneficjenta i Partnerów – 4 144 269,43 zł w tym:

udział środków własnych Beneficjenta i Partnerów – 1 381 425,80 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 2 762 843,63 zł

Środki Funduszu Spójności- 23 484 166,89 zł


PARTNER PROJEKTU

Tytuł Projektu: Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim – Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białkowo w Gminie Golub-Dobrzyń

Szacunkowy koszt Partnera Projektu:  1 198 675,00 zł

Źródła finansowania Projektu

Środki własne Partnera – 179 801,42 zł w tym:

udział środków własnych Partnera – 59 933,92 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 119 867,50 zł

Środki Funduszu Spójności-1 018 873,58  zł

24 marca 2014r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako Instytucją Wdrażającą i Województwem Kujawsko-Pomorskim jako Beneficjentem Projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona rekultywacja 22 składowisk o łącznej powierzchni 23,7 ha.

Cele projektu

  • przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu i osiągnięcie przez glebę zawartości substancji zgodnych ze standardami dla biologicznej rekultywacji składowiska,
  • zapewnienie pełnienia funkcji społecznych między innymi poprzez udostępnienie zrekultywowanego terenu w sposób nieograniczony w połączeniu z informacjami edukacyjnymi,
  • poprawa ekologicznych funkcji terenu,
  • przywrócenie bioróżnorodności i tradycyjnego krajobrazu,
  • wytyczenie ścieżki edukacyjnej.

Gmina Golub-Dobrzyń jako jedna z 22 Partnerów projektu planuje wykonać rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białkowo w Gminie Golub Dobrzyń.

Instalacja zlokalizowana jest w kompleksie leśnym, którym jest bór sosnowy (siedlisko Bśw),zróżnicowany wiekowo. W starszym wiekowo drzewostanie, jako skutek  prowadzonych działań gospodarczych, obserwuje się stopniową przebudowę składu gatunkowego w kierunku zwiększania udziału drzew liściastych (buk).

Planowana rekultywacja obejmie różnorodne działania na obszarze kwatery zdeponowanych odpadów na powierzchni 1,27 ha.

KOLEJNOŚĆ  PLANOWANYCH  ROBÓT

Uporządkowanie skarp i korony składowiska- nałożenie warstwy izolacyjnej zapobiegającej roznoszenia lekkich frakcji odpadów.
Podniesienie poziomu wylotów studni odgazowujących
Naniesienie warstwy urodzajnej, przygotowanie wierzchniej warstwy gleby do obsiewu traw:
Transport, rozładunek i rozplantowanie ziemi przeznaczonej na warstwę urodzajną na skarpach i koronie pryzmy o grubości 0,30 m.
Obsianie pryzmy i skarp mieszanką traw:
Ręczny wysiew mieszanki traw wraz z rośliną ochronną oraz wałowanie powierzchni korony pryzmy w celu jej wyrównania i wytworzenia warunków sprzyjających podsiąkowi wody.
Zabiegi pielęgnacyjne polegające na kontroli i uzupełnianiu ewentualnych ubytków w murawie. Obserwacja i akceptacja postępującej naturalnej sukcesji roślin. Pod koniec tego okresu pojawi się roślinność krzewiasta jako skutek naturalnej sukcesji
Nasadzenie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) tylko w przypadku stwierdzenia obecności sosny z naturalnej sukcesji. W przypadku braku sosny z naturalnej sukcesji proces ten opóźnić o kilka lat. Prowadzić kontrolę stanu nasadzonych roślin
Kontrola wzrostu i rozwoju roślinności na pryzmie. Uzupełnienie ewentualnych ubytków. Jeśli prowadzone obserwacje potwierdzą prawidłowy rozwój roślinności, należy uznać rekultywację za zakończoną.

Realizacja projektu zapewni kompleksową modernizację systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

facebook
youtube
instagram