niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
 • green

Samodzielne stanowiska


Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji, koordynator Biuletynu Informacji Publicznej

tel. 56 683 54 00 wew.33
e-mail: m.zielinski@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Główne zadania:

 1. pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych;
 2. utrzymywanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz monitorowanie jego prawidłowego działania;
 3. okresowe sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerze;
 4. instalacja nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 5. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,  licencji, oprogramowania posiadanego przez Urząd Gminy;
 6. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;
 7. nadawanie, zmiana i cofanie uprawnień w zakresie dostępu do programów, systemów i aplikacji;
 8. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego;
 9. archiwizacja danych według obowiązujących przepisów;
 10. dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, programów komputerowych, aktualizacji programów, telefonów oraz aplikacji internetowych;
 11. koordynowanie prawidłowego funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy;
 12. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych zasad i wymagań bezpieczeństwa systemu /sieci teleinformatycznych;
 13. Wykonywanie  innych spraw zleconych przez wójta.

Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu „IT”.


Samodzielne stanowisko ds. promocji, kultury, sportu i organizacji pozarządowych

tel. 56 683 54 00 wew.34, kom.531 459 147
e-mail: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Główne zadania:

 1. promocja gminy;
 2. współpraca z jednostkami samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie promocji i spraw związanych z Unią Europejską;
 3. organizacja imprez sportowych, współpraca z klubami LZS, innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju sportu i rekreacji;
 4. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych programów na różne inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez gminę;
 5. bieżąca analiza programów pomocowych funduszy Unii Europejskiej, fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji finansujących; 
 6. opracowywanie projektów oraz potrzeb w w/w zakresie;
 7. prowadzenie spraw związanych z imprezami promującymi gminę, w tym udziału Gminy w targach, konferencjach, publikacjach itp.;
 8. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz;
 9. prowadzenie strony internetowej Gminy;
 10. zamieszczanie informacji publicznych na stronie Biuletynu Informacji Publicznych;
 11. prowadzenie na bieżąco ewidencji organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń i zewnętrznych organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą;
 12. opracowywanie corocznego planu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
 13. przygotowywanie corocznych sprawozdań ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi;
 14. przygotowywanie i prowadzenie konkursów na zlecanie zadań gminy do wykonania przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku;
 15. bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
 16. podejmowanie starań o pozyskanie dodatkowych funduszy pozabudżetowych  na realizację ważnych zadań dla środowiska lokalnego;
 17. organizowanie imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych dla mieszkańców Gminy;
 18. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie upowszechniania sportu masowego i imprez rekreacyjnych wśród mieszkańców Gminy;
 19. współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi.

Pracownik przy znakowaniu spraw używa symbolu BP.


facebook
youtube
instagram