niedziela 07 Marzec 2021
Imieniny: Tomasza, Pawła i Pauli
bip
  • green

WYNIKI REKRUTACJI

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń”.

Gmina Golub-Dobrzyń informuje, że w dniach 14.04.2014 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała spośród wnioskodawców Beneficjentów Ostatecznych.

Dokonano oceny złożonych 52 formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach naboru do projektu w okresie do 20 lutego 2014r. W wyniku weryfikacji zgłoszeń do udziału w projekcie pod względem spełnienia kryteriów opisanych w „Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie” oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu 40 uczestników (lista rankingowa), wytypowaniu 12 osobowej grupy rezerwowej. Lista została zatwierdzona przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w dniu 14 kwietnia 2014 r.

O wynikach oceny każdy uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie. Z Beneficjentami Ostatecznymi zostaną podpisane stosowne umowy uczestnictwa oraz użyczenia sprzętu w terminie wyznaczonym przez Gminę Golub-Dobrzyń.

Podjęte przez komisję decyzje dotyczące wyboru Uczestników Projektu, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

facebook
youtube
instagram