poniedziałek 30 Listopad 2020
Imieniny: Andrzeja, Zbysława i Justyny
bip
 • green

Zlecanie zadań - tryb uproszczony

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 3. w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Etapy składania i rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym

 1. Organizacja składa ofertę na obowiązującym druku wraz z załącznikami (wypis z KRS lub innej ewidencji)
 2. Następnie oferta jest oceniana przez pracowników departamentu w oparciu o kryteria, które obowiązują w trybie konkursowym.
 3. Oferty rekomendowane do dofinansowania zamieszczane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty na okres 7 dni w BIP-e, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do oferty.
 4. Po upływie tego okresu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Wójt Gminy podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.

Możliwość korzystania z trybu uproszczonego 

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako uzupełnienie konkursów i korzystanie z niego powinno mieć miejsce w następujących przypadkach:

 1. kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach,
 2. kiedy termin realizacji projektu przypada na styczeń/luty, tj. okres przed rozstrzygnięciem konkursów,
 3. kiedy zadanie stanowiące przedmiot wniosku w trybie uproszczonym wykracza poza ramy zadań określonych w poszczególnych konkursach.  

         Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji, składającej ofertę.

facebook
youtube
instagram