Świadczenie wychowawcze (500+)

ŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCZE („500+”)

            Świadczenie wychowawcze  w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków, natomiast rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Ponadto świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
  • opiekunowi prawnemu dziecka.

            Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, rozpoczął się 1 kwietnia 2016r. i kończy się 30 września 2017r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia na ten okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej rodziny zaistniałej po 2014 roku.

Kolejny okres zasiłkowy trwać będzie od 1 października 2017r. do 30 września 2018r..

Dochód oznacza dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r., poz. 1518 z poźn. zm.)

Rodziny których członkowie uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie przedkładają zaświadczeń - organ sam będzie pozyskiwał dane o dochodach.

Jeżeli natomiast członkowie rodzin uzyskują dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (m.in. gospodarstwo rolne, alimenty, stypendia socjalne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek chorobowy i macierzyński z KRUS) dołączają do wniosku odpowiednie oświadczenia lub zaświadczenia.

Oświadczenia dołączają również osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub na podstawie karty podatkowej – jednak od nowego okresu zasiłkowego (X/2017 – IX/2018) osoby te zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zapłaconym podatku w 2016 roku i na podstawie jego wysokości będzie obliczony ich dochód z działalności gospodarczej wg obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obwieszczenie w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z 01.08.2017r., poz. 766)

W przypadku gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Wówczas rodzina składa tylko wypełniony wniosek.

  • autor: Daniela Kaleta, data: 2021-03-30

Świadczenia Wychowawcze- zmiany od 1.07.2019r.

Od 1 lipca 2019 program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18r.ż. bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub pocztą). Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 do 30 września 2019. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019, gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od m-ca złożenia wniosku. Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalone do 31 maja 2021r.