Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Golub-Dobrzyń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Golub-Dobrzyń.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Zieliński, m.zielinski@uggolub-dobrzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 683 54 00 (-03). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w centralnej części miasta Golubia-Dobrzynia na Placu 1000-lecia, w sąsiedztwie parku miejskiego oraz zabytkowego Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu. Do Urzędu Gminy można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji.

Najłatwiej do głównego wejścia do budynku dotrzeć korzystając z parkowych ścieżek pieszych znajdujących się przed budynkiem bądź za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem Urzędu Gminy funkcjonuje parking, na którym pierwsze dwa miejsca parkingowe, znajdujące się najbliżej głównego wejścia do budynku, są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Natomiast kolejne 4 miejsca postojowe są przeznaczone wyłącznie dla interesantów.

Po prawej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Wszystkie wydziały oraz biura Urzędu Gminy znajdują się na II piętrze. Kwestia załatwienia spraw urzędowych przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby telefonicznie pracownikowi sekretariatu pod numerem telefonu 56 683 54 00 (-03). Informacja zostaje przekazana do merytorycznego pracownika z danego Wydziału, po czym ów pracownik obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu na parterze budynku.

Drzwi wejściowe do budynku Urzędu Gminy pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu Gminy przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. 56 683 54 00 (-03).

Bezpośrednio po wejściu do budynku Urzędu Gminy, znajdujemy się w holu głównym. Kierując się na wprost, schodami do góry znajdujemy się na I piętrze, które stanowi biura Urzędu Miasta. Należy kierować się wyżej aby znaleźć się w Urzędzie Gminy. Po wejściu na II piętro, na frontowej ścianie na półpiętrze znajduje się tablica informacyjna z opisem biur i wydziałów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych Wydziałach oraz pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Toaleta, znajdująca się na parterze budynku, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze budynku znajduje się sala konferencyjna, która jest dostosowane do organizacji wydarzeń z udziałem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Informujemy, że osoby niesłyszące mogą kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl, bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Wejścia do budynku z poziomu gruntu odbywają się z pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Dodatkowo przy wejściach znajdują się podjazdy.

Również wejście na I i II piętro budynku odbywa się z pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

Budynek Urzędu Gminy posiada drugie wejście zlokalizowane w prawej części nieruchomości. Tutaj również, jak ma to miejsce w przypadku głównego wejścia, po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Korzystając z tego wejścia, wchodząc do holu jest możliwość dojścia do biur starostwa oraz ZUS, które znajdują się na parterze budynku. Natomiast nie znajdują się w tej części budynku na parterze biura Urzędu Gminy. Aby wejść II piętro budynku, gdzie znajdują się biura urzędu, należy pokonać schody.