Konkurs ofert na świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi na rok 2020

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI NA ROK 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Golub-Dobrzyń.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
              ul. Plac 1000-lecia 22A
              87-400 Golub-Dobrzyń
              Tel. 56 683 54 04
2. Tryb udzielania zamówienia:
           
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn.zm.) na bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. nr 1843 ze zm.)- na podstawie art. 4 pkt 8.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
     
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2020 usług schronienia dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Golub-Dobrzyń tj. udzielenie tymczasowego,całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych wymagających pomocy w postaci usług opiekuńczych.

Ilość zamawianych miejsc - według pojawiających się w gminie Golub-Dobrzyń potrzeb w tym zakresie. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku bezdomnych wynosić będzie około 2 osób.
4. Miejsce świadczenia usług:
              
Obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
5. Termin wykonania usługi: 
                
Rok 2020.
6. Warunki udziału w postępowaniu
           
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
         - są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego,
       - spełniają minimalny standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).
7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
         
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
8. Kryteria oceny oferty
           
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny oferty- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (cena jednostkowa za 1 osobę brutto) przy spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego.
9. Opis sposobu realizacji zamówienia 
              Z wyłonionym usługodawcą w zakresie niniejszego zamówienia zostanie zawarta umowa określającaszczegółowo tryb kierowania mieszkańców gminy do schroniska, zakres usług oraz sposób rozliczenia finansowego z wykonania zamówienia.
10. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:
             
Ofertę/y (wg załączonego wzoru) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 22A. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną  na adres e-mail:gops-gd@wp.pl (skan z podpisem) wyłącznie  na formularzu pn. ,,TREŚĆ OFERTY'', będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godziny 10:00 - z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości ,,Zapytanie ofertowe- usługi schronienia 2020'' 

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Kierownik GOPS Golub-Dobrzyń.


Daniela Kaleta
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu


Opublikowano: 20.11.2019r.

Wzór oferty - schronienie z usł. opiekuńczymi