Inwestycje - rok 2020

Inwestycje realizowane w 2020 r.

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug - Węgiersk wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej 
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Termin realizacji: 02.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 645 586,41 zł
Dofinansowanie: 341 732,10 zł

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110228 C Nowawieś- Lisewo w miejscowości Nowawieś
Program współfinansujący projekt: z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej (dawny FOGR)
Termin realizacji: 30.09.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 326 080,06 zł + projekt + nadzór
Dofinansowanie: 144 360,00 zł

Nazwa projektu: Nakładka Kujawy - droga 110233 C Tokary-Konstancjewo (400 m w 2020 r., w 2019 r. 300 m)
Program współfinansujący projekt: środki własne
Termin realizacji: 06.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 76 024,00 zł
Dofinansowanie: n/d

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 110215C Pląchoty- Józefat w km od 2+570 do 2+798 w miejscowości Wrocki” + skrzyżowania wokół pomnika
Program współfinansujący projekt: Fundusz Dróg Samorządowych
Termin realizacji: 30.09.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 240 490,58 zł + skrzyżowanie wokół pomnika (25 842,30 zł)
Dofinansowanie: 144 294,00 zł

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo - gr. Gminy na odcinku od km 1+206 do km 2+165
Program współfinansujący projekt: Fundusz Dróg Samorządowych
Termin realizacji: 30.09.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 517 225,21 zł
Dofinansowanie: 310 335,00 zł

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 110264C Zaręba – Bedewo - Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejscowości Zaręba”
Program współfinansujący projekt: Fundusz Dróg Samorządowych
Termin realizacji: 30.09.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 540 418,64 zł
Dofinansowanie: 324 251,00 zł

Nazwa projektu: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń
Program współfinansujący projekt: Azbest 2019-2020
Termin realizacji: 20.09.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 55 927,32 zł
Dofinansowanie: 52 724,73 zł

Nazwa projektu: Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - etap III (28 instalacji)
Program współfinansujący projekt: RPO – Wspieranie, wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Termin realizacji: 31.12.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 586 328,53 zł
Dofinansowanie: 269 261,08 zł

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we Wrockach
Program współfinansujący projekt: RPKP.06.03.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
Termin realizacji: 31.08.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 705 882,32 zł
Dofinansowanie: 599 999,97 zł

Nazwa projektu: Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem
Program współfinansujący projekt: RPKP.06.03.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
Termin realizacji: 31.08.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 142 360,39 zł
Dofinansowanie: 133 309,19 zł

Nazwa projektu: Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu
Program współfinansujący projekt: RPO Innowacyjna edukacja
Termin realizacji: 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 1 813 699,20 zł
Dofinansowanie: 1 541 349,20 zł

Nazwa projektu: Oddział przedszkolny SPORTOWA KRAINA we Wrockach
Program współfinansujący projekt: RPO WK-P, Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.2.1 Wychowanie przedszkolne
Termin realizacji: 31.07.2022 r.
Wartość realizacji projektu: 315 437,50 zł
Dofinansowanie: 268 121,87 zł

Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap II (1091 m)
Program współfinansujący projekt: środki własne
Termin realizacji: 17.02.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 784 000,00 + nadzór 7800 zł (całość zadania lata 2019-2020),
404 150,00 zł – wartość zadania w 2020 r.
Dofinansowanie: 392 000,00 zł - Starostwo Powiatowe

Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III
Program współfinansujący projekt: RPKP.03.04.00 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
Termin realizacji: 30.06.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 312 864,69 zł
Dofinansowanie: 264 804,75 zł + 23 199,73 zł

Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap IV 
Program współfinansujący projekt: środki własne
Termin realizacji: 2020 r.
Wartość realizacji projektu: 85 000,00 zł
Dofinansowanie: 42 500,00 zł - Starostwo Powiatowe

Nazwa projektu: Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Węgiersk
Program współfinansujący projekt: RPKP0.3.04.00
Termin realizacji: 10.2022 r.
Wartość realizacji projektu: 818 564,76 zł
Dofinansowanie: 695 780,04 zł

Nazwa projektu: Chodnik w miejscowości Antoniewo przy drodze wojewódzkiej (400 m)
Program współfinansujący projekt: środki własne, materiał z ZDW
Termin realizacji: 15.12.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 170 000,00 zł
Dofinansowanie: rzeczowe – materiał z ZDW

Nazwa projektu: Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach
Program współfinansujący projekt: RPO WK-P 1.4.3.
Termin realizacji: 31.05.2022 r.
Wartość realizacji projektu: 3 376 205,44 zł
Dofinansowanie: 2 869 774,62 zł

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków, budową przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budową przyłącza wodociągowego
Program współfinansujący projekt: PROW
Termin realizacji: 02.2022 r.
Wartość realizacji projektu: 2 289 205,49 r.
Dofinansowanie: 1 456 621,45 r.

Nazwa projektu: Zakup i montaż magazynu na sprzęt sportowy przy boisku w Ostrowitem
Program współfinansujący projekt: Kuj-Pom Mała Infrastruktura Sportowa
Termin realizacji: 11.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 67 650,00 r.
Dofinansowanie: 20 000,00 zł

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej   w miejscowości Białkowo od km 0+000 do km 0+257,80
Program współfinansujący projekt: FDS
Termin realizacji: 31.05.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 293 291,99 zł + projekt + tablice
Dofinansowanie: 146 645,00 zł

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Truskawkowej  w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0+259
Program współfinansujący projekt: FDS
Termin realizacji: 28.02.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 596 028,44 zł + projekt + tablice
Dofinansowanie: 298 014,00 zł

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Pląchoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998 w miejscowościach Cieszyny i Pląchoty
Program współfinansujący projekt: FDS
Termin realizacji: 15.06.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 428 770,78 + projekt + tablice
Dofinansowanie: 214 385,00 zł

Nazwa projektu: Droga Karczewo
Program współfinansujący projekt: FDS
Termin realizacji: 31.08.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 418 269,68 zł
Dofinansowanie: 50% 

Nazwa projektu: Nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem (miękki EFS)
Program współfinansujący projekt: RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne
Termin realizacji: 31.07.2022 r.
Wartość realizacji projektu: 197 112,50 r.
Dofinansowanie: 167 545,62 r.

Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Program współfinansujący projekt: RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Termin realizacji: 31.05.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 408 365,14 zł
Dofinansowanie: 350 000,00 zł

Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Program współfinansujący projekt: RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Termin realizacji: 31.05.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 408 365,14 zł
Dofinansowanie: 350 000,00 zł

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110267C Bedewo-Sokołowo
Program współfinansujący projekt: środki własne
Termin realizacji: 30.09.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 210 925,26 zł
Dofinansowanie: n/d

Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń (Przebudowa drogi gminnej nr 110224 C na dwóch odcinkach w km od 0+000 do km 0+132 oraz od km 0+294 do km 0+421 w miejscowości Ostrowite etap I; Przebudowa drogi gminnej nr 110224 C w miejscowości Ostrowite etap II; Przebudowa drogi gminnej nr 110256 C Paliwodzizna - Węgiersk w km od 0+000 do km 0+570 w miejscowości Paliwodzizna; Przebudowa drogi gminnej nr 110219 C Cieszyny – gr. Gminy w km od 2+780 do km 3+445 w miejscowości Pusta Dąbrówka; Przebudowa drogi gminnej nr 110218 C Cieszyny – gr. Gminy - Wymokłe w km od 0+000 do km 0+999 w miejscowości Cieszyny; Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 133, 142, 225 w km od 0+000 do km 0+578 w miejscowości Węgiersk; Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 253 i 296 w km od 0+000 do km 0+465 w miejscowości Lisewo; Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 60/1, 121/15, 121/53 w km od 0+000 do km 0+189 w miejscowości Nowawieś; Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokoligóra 0+000 do 0+739).
Program współfinansujący projekt: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Termin realizacji: 31.12.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 1 668 584,90 zł
Dofinansowanie: 616 710,00 zł

Nazwa projektu: Klub Młodzieżowy w Gajewie
Program współfinansujący projekt: LGD, 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Termin realizacji: 06.2021r. - 11.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 52 632,00 zł
Dofinansowanie: 50 000,00 zł

Nazwa projektu: „Pełni życia i mądrości” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Sokołowo
Program współfinansujący projekt: LGD, 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Termin realizacji: 01.06.2021 r. do 30.11.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 52 632,00 zł
Dofinansowanie: 50 000,00 zł

Nazwa projektu: „Aktywny senior” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite
Program współfinansujący projekt: LGD, 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Termin realizacji: 01.02.2021 r.- 30.07.2021 r.
Wartość realizacji projektu: 52 632,00 zł
Dofinansowanie: 50 000,00 zł