Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

            W 2014 roku  przyjęty został przez rząd program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach.     

            Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2016, poz. 785). Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą także zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty.

            Posiadacze Kart Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta Dużej Rodziny pozwala na obniżanie kosztów comiesięcznych wydatków dużych rodzin i umożliwia im aktywne spędzanie czasu.

            Z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25. roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności. O przyznanie karty mogą ubiegać się także rodziny zastępcze.

            W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny dla uprawnionych członków rodziny przedstawiciel ustawowy składa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wniosek stanowiący załącznik do Programu.

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz na stronach internetowych: www.rodzina.gov.pl.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla osób posiadających numer PESEL przedstawia się w szczególności:

  1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku dziecka w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  4.  w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

            Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny tutaj. Interesujące nas zniżki można wyszukać też na interaktywnej mapie.

            Instytucje i przedsiębiorcy, którzy przystąpią do programu będą mogły wykorzystać w materiałach reklamowych lub informacyjnych znak „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Nowe uregulowania od stycznia 2019 roku

1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Od tego dnia o przyznanie  Karty mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli ! na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.


Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej ( tj. na urządzeniach mobilnych).
 
Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiada się już jedną formę karty o którą się wnioskowało od 01.01.2018r., a składa się wniosek o dodatkową formę, wtedy należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiono z wnioskiem o przyznanie karty tradycyjnej do dnia 31 grudnia 2017r., jest się zwolnionym z tej opłaty w przypadku, gdy złoży się wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019r.).
Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia, kradzieży lub w inny sposób utraty Karty kosztuje 9,56 zł.