Oferta Dziennego Domu Pobytu „Grodno”

Oferta Dziennego Domu Pobytu „Grodno”

 

Rodzaj wsparcia

Usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej

Odbiorcy wsparcia

Osoby niesamodzielne zamieszkujące na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń zgodnie
z poniższą definicją:

 

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia
lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

Dostępna liczba miejsc

Dzienny Dom Pobytu oferuje 18 miejsc opieki dziennej.

 

UWAGA: do uruchomienia usług Dziennego Domu Pobytu niezbędne jest zebranie grupy min. 12 uczestników kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

 

Zastrzega się, że w przypadku gdy po uruchomieniu DDP liczba uczestników korzystających z usług DDP spadnie poniżej 12 osób przez okres dłuższy niż 2 miesiące działalność DDP może zostać zawieszona.

Nazwa i adres jednostki

Dzienny Dom Pobytu, Nowogród 99, 87-400 Golub-Dobrzyń

Cel funkcjonowania

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń dla osób niesamodzielnych i poprawa jakości życia osób niesamodzielnych

Godziny pracy

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 

Ramowy program usług

Dzienny Dom Pobytu w swojej podstawowej ofercie zapewnia świadczenie opieki nad osobami niesamodzielnym w sposób zindywidualizowany i zgodny z potrzebami, które obejmują:

 • · opiekę wykwalifikowanych opiekunów - pomoc w rozwinięciu
  i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, poradnictwo
 • · grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone za pomocą różnorodnych metod np.: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia i inne,
 • · dostęp do wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, artystycznych,
 • · dostęp do aneksu kuchennego (wyposażonego w lodówkę, zmywarkę, naczynia kuchenne - możliwość przygotowania posiłku z pomocą opiekuna),
 • · wyżywienie,
 • wypoczynek i relaksację.

 

Za dodatkową opłatą możliwe jest zapewnienie:

 • · transportu z miejsca zamieszkania na zajęcia do Dziennego Domu Pobytu i z powrotem,
 • · wsparcia fizjoterapeuty i zajęcia usprawniające ruchowo,
 • · specjalistycznej terapii,
 • · opieki pielęgniarki i psychologa,
 • · konsultacji z dietetykiem,
 • · poradnictwa prawnego.

 

W ramach Dziennego Domu Pobytu dostępne może być także wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych* obejmujące:

 • · warsztaty doskonalące umiejętności opiekuńcze i kompetencje interpersonalne,
 • · poradnictwo psychologiczne oraz w poruszaniu się po dostępnych formach wsparcia,
 • · poradnictwo prawne.

Usługi dla opiekunów są dodatkowo płatne.

* Opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej - to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

 

Odpłatności

Cena za miesięczny pobyt obejmująca wsparcie podstawowe wynosi 3000,00 zł brutto**

Pozostałe usługi oferowane są wg faktycznych kosztów organizacji wsparcia, informacje w tym zakresie udziela kierownik placówki.

 

** Z wnoszenia opłaty za korzystanie z usług DDP zwolnione są osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej po okazaniu potwierdzenia wysokości dochodu. Udział osób zwolnionych z opłaty nie może być wyższy niż 30% ogółu uczestników.

Opłata pobierana będzie z góry za każdy miesiąc korzystania z usług DDP do 3 dnia roboczego. Brak wniesienia opłaty oznacza skreślenie z listy uczestników.

 

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą prosimy o kontakt:

tel. 500 660 786

e-mail:  pracowniamazur@gmail.com

UWAGA:

Zapisy prowadzone są od 31.05.2020 r.