Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.
Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje.

Kontakt:
tel.56 683 52 74
e-mail: biurorady@uggolub-dobrzyn.pl
adres: Pl.1000-lecia 25,II piętro, pok. nr 5
87-400 Golub-Dobrzyń

 

Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyń Artur Kaszyński i wiceprzewodniczący Tomasz Stefański oraz Krzysztof Romanowski
informują, iż pełnią dyżur w każdy wtorek w godz. 13.00 - 16.00.

Możliwy jest również kontakt drogą elektroniczną: przewodniczacyrady@uggolub-dobrzyn.pl


Przewodniczący: Artur Kaszyński


Z-cy Przewodniczącego:

        Tomasz Stefański
        Krzysztof Romanowski

 

Członkowie Rady Gminy:

        Angowski Wojciech
        Badowski Szymon
        Boniecki Jan   
        Hnatusz Aneta
        Jagielski Bogdan
        Kamińska Małgorzata
        Kopaczewski Jacek
        Opacki Adam
        Rosołowska Karolina
        Rozwonkowski Jerzy
        Sadakiewski Tomasz
        Skrzyniecki Ryszard