Oczyszczalnie przydomowe

Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 roku

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

 1. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 125666-3+A2:2013 ubiegać się mogą: 
  1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
  a) osoby fizyczne,
  b) wspólnoty mieszkaniowe,
  c) osoby prawne,
  d) przedsiębiorcy
  2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.
 2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, która może być udzielana osobom fizycznym na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacji, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
 3. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.
 4. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.
 5. Przyznawanie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX.193.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 marca 2021 r.)

Wysokość dotacji
Wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Kwalifikowanie wniosków do realizacji
Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy Golub-Dobrzyń wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.