Oczyszczalnie przydomowe

Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 roku

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

 1. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 125666-3+A2:2013 ubiegać się mogą: 
  1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
  a) osoby fizyczne,
  b) wspólnoty mieszkaniowe,
  c) osoby prawne,
  d) przedsiębiorcy
  2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.
 2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, która może być udzielana osobom fizycznym na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacji, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
 3. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.
 4. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.
 5. Przyznawanie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX.193.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 marca 2021 r.)

Wysokość dotacji
Wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Kwalifikowanie wniosków do realizacji
Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy Golub-Dobrzyń wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

 

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981