POPŻ - PODPROGRAM 2017

Informujemy, że  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu kontynuuje współpracę z Bankiem Żywności w Grudziądzu w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
    
Szczegółowe informacje dotyczące programu, aktualnych i przyszłych działań w tym obszarze w gminie można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych, w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 56 683 54 04.  
Ponadto informacje dotyczące Programu będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu będą o terminiach i miejscu wydawania żywności informowane osobiście oraz na stronie internetowej GOPS.

INFORMACJE  OGÓLNE O PROGRAMIE

    Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
 
    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przyczyniać się ma do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

PODPROGRAM 2017

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 15.07.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: październik  2017 – czerwiec 2018
 
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 • Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej tzn. określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. Od 1 stycznia 2017 roku dochód uprawniający do korzystania z pomocy społecznej w ramach Programu nie może przekroczyć 200% kryteriów określonych w/w ustawą o pomocy społecznej tj.:
 • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1028 zł dla osoby w rodzinie,


Pomoc w ramach Programu udzielana  jest w postaci systematycznego dostarczania  artykułów spożywczych lub posiłków osobom najbardziej potrzebującym.
   
       2.  Sposób kwalifikacji:

 • OPS wydają osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do wytycznych IZ dla Podprogramu 2017. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do wytycznych IZ dla Podprogramu 2017.


ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
    a. paczka żywnościowa składa  się z co najmniej trzech artykułów spożywczych
      z różnych grup towarowych wchodzących skład zestawu. Zestaw roczny artykułów
            spożywczych na 1 osobę   w Podprogramie 2017  obejmuje:

 • makaron jajeczny - 4,5 kg
 • makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg
 • ryż biały – 4,0 kg
 • kasza gryczana – 2,0 kg
 • herbatniki – 0,6 kg
 • mleko UHT – 7,0 l
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg
 • groszek z marchewką – 4,0 kg
 • fasola biała – 4,0 kg
 • buraczki wiórki – 1,05 kg
 • koncentrat pomidorowy – 1,76 kg
 • powidła śliwkowe – 1,5 kg
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 1,7 kg
 • filet z makreli w oleju – 1,7 kg
 • szynka drobiowa – 3,0 kg
 • szynka wieprzowa – 2,1 kg
 • pasztet wieprzowy – 0,64 kg
 • cukier biały – 4,0 kg
 • olej rzepakowy – 4,0 l
 • miód wielokwiatowy – 0,4 l
 • kabanos wieprzowy – 0,36 kg.

     b. posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych): śniadanie, II śniadanie, obiad,  podwieczorek, kolacja
                – w szczególności gorący posiłek.
        2. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
        3. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 • W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 • Żywność w ramach POPŻ wydawana jest osobom potrzebującym nieodpłatnie.    Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są także do prowadzenia działań w ramach środków towarzyszących mających na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.


    Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).


    Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

 
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
    Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

 • Banku Żywności w Grudziądzu
 • Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie.

 

Więcej informacji na temat PO PŻ można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020 Odnośnik otworzy się w nowym oknie.

Kliknij filmik informacyjny poniżej:Zaktualizowano: 19.02.2018r.

PODROGRAM 2017

POPŻ 2014 – 2020  -   PODROGRAM 2017

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)   organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych,  zwanych dalej OPL, z godnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)   przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Grudziądzu  [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

 1. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo a wchodzących  skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
   1. groszek z marchewką - 4 kg,
   2. fasola biała - 4 kg,
   3. koncentrat pomidorowy - 1,76 kg,
   4. buraczki wiórki - 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe - 1,5 kg,
   6. makaron jajeczny - 4,5 kg,      
   7. makaron kukurydziany bezglutenowy - 0,5 kg
   8. ryż biały - 4 kg,
   9. kasza gryczana - 2 kg,
   10. herbatniki maślane - 0,6 kg,
   11. mleko UHT - 7 l,
   12. ser podpuszczkowy dojrzewający - 2,4 kg,
   13. gulasz wieprzowy z warzywami - 1,7 kg,
   14. szynka drobiowa - 3 kg,
   15. szynka wieprzowa mielona - 2,1 kg,
   16. pasztet wieprzowy - 0,64 kg,
   17. filet z makreli w oleju - 1,7 kg,
   18. cukier biały - 4 kg,
   19. olej rzepakowy - 4 l,
   20. miód wielokwiatowy - 0,4 l/osobę, 
   21. kabanosy wieprzowe - 0,36 kg/osobę;
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, [np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Wnioski o pomoc żywnościową na Podprogram 2017 można pobierać i składać
w siedzibie GOPS Golub-Dobrzyń od 01 sierpnia 2017
.

 • autor: Daniela Kaleta, data: 2021-03-31

PODPROGRAM 2017 – EFEKTY

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 747 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Golub-Dobrzyń

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym 6.300 paczek żywnościowych (43,932 ton żywności).

5. W ramach Podprogramu 2017 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 4 warsztaty edukacyjne, w których wzięło udział 41 osób.

6. Rodzaje warsztatów:

• Żywieniowe – 2 spotkania dla 26 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 2 spotkania dla 15  uczestników.

 • autor: Daniela Kaleta, data: 2021-03-31