Konkurs ofert na świadczenie usług w postaci zapewnienie całodobowego schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na 2023 rok

Konkurs

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do składania ofert na:

zapewnienie całodobowego schronienia
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

z terenu Gminy Golub-Dobrzyń.

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

            ul. Plac 1000-lecia 22A

            87-400 Golub-Dobrzyń

            Tel. 56 683 54 04

2. Tryb udzielania zamówienia:

            Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.) bez zastosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.  zm.) - na podstawie art. 4 pkt 8.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

            Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2023 usług schronienia dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu gminy Golub-Dobrzyń tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych (w tym  wyżywienia) oraz usług ukierunkowanych na rozwiązanie sytuacji kryzysowej i życiowe usamodzielnienie.

Ilość zamawianych miejsc – według pojawiających się w gminie Golub-Dobrzyń potrzeb w tym zakresie. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku  matek z dziećmi i kobiet w ciąży wynosić będzie około 6 osób (2 osoby dorosłe + 4 dzieci).

4. Miejsce świadczenia usług:

            Obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

5. Termin wykonania usługi:

                Rok 2023.

6. Warunki udziału w postępowaniu

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

·         są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży prowadzonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego,

·         spełniają minimalny standard podstawowych usług określonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. 2022, poz. 150).

7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

            W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w  punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – według wzoru oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

8. Kryteria oceny oferty

            Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny oferty  - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (cena jednostkowa
za 1 osobę  brutto) przy spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego.

9. Opis sposobu realizacji zamówienia

            Z wyłonionym usługodawcą w zakresie niniejszego zamówienia zostanie zawarta umowa określająca szczegółowo tryb kierowania mieszkańców gminy do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakres usług  oraz sposób rozliczenia finansowego z wykonania zamówienia.

10. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

            Ofertę/y (wg załączonego wzoru) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu
, ul. Plac 1000-lecia 22A . Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@uggolub-dobrzyn.pl
(skan
z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY”, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r. do godziny 15:30 - z dopiskiem na kopercie lub
w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe - usługi schronienia 2023 dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu gminy Golub-Dobrzyń”

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

W  toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Kierownik GOPS Golub-Dobrzyń – tel. 531 540 123; (56) 683 54 04.                            

                                                                                               Daniela Kaleta

                                                                                                   Kierownik

                                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                        w  Golubiu-Dobrzyniu

 

Opublikowano: 02.01.2023r.

 

  • autor: Daniela Kaleta, data: 2023-01-02

Do pobrania:

  • autor: Daniela Kaleta, data: 2023-01-02