Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Gajewo i Ostrowite

W okresie od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku Gmina Golub-Dobrzyń realizuje projekt pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Gajewo i Ostrowite współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest:
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 15 osób z obszaru Gminy Golub-Dobrzyń poprzez doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, prawne, realizację warsztatów oraz kursów zawodowych.

Odbiorcy projektu:
Grupa 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 roku życia  zamieszkująca na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego (teren LGD Dolina Drwęcy).

Opis projektu:

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty z rękodzieła, poradnictwo zawodowe grupowe oraz indywidualne, warsztaty florystyczne, warsztaty z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, warsztaty z savoir-vivre, poradnictwo prawne, spotkanie z przedsiębiorcami, poradnictwo z psychologiem, spotkania integracyjne oraz szkolenia zawodowe dla 15 uczestników projektu w wymiarze co najmniej 150 h szkoleniowych. Odbiorcami wsparcia będą osoby dorosłe zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły 18 rok życia, niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.  
Przewidujemy łącznie 164 godzin zajęć warsztatowych oraz min. 150 godz. obejmujących szkolenie zawodowe. Zajęcia odbywać się będą przez okres 6 miesięcy.
Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia umiejętności i kwalifikacji, dzięki czemu  zwiększą swoje szanse na podjęcie zatrudnienia.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 157 894,74 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 150.000,00 zł.

  • Tablica informacyjna
  • Szkolenie

Rekrutacja do projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Gajewo i Ostrowite"

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza nabór uczestników do projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Gajewo i Ostrowite".