Klub Młodzieżowy w Gajewie

W okresie od dnia 01 czerwca 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku Gmina Golub-Dobrzyń realizuje projekt pt. Klub Młodzieżowy w Gajewie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest:
Aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem z terenu gminy Golub-Dobrzyń poprzez utworzenie i prowadzenie Klubu Młodzieżowego w miejscowości Gajewo w okresie od czerwca 2021 r. do listopada 2021 r.

Odbiorcy projektu:
Grupa 20 uczniów zamieszkujących na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego (teren LGD Dolina Drwęcy), w wieku 6-18 lat.

Opis projektu:
Projekt przewiduje utworzenie Klubu Młodzieżowego w miejscowości Gajewo. W ramach projektu utworzenia Klubu Młodzieżowego zostaną przeprowadzone zajęcia z psychologiem, zajęcia sportowe, fotograficzne, kreatywno-artystyczne oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne (kino, centrum nowoczesności Młyn Wiedzy). Odbiorcami wsparcia będą dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Godziny funkcjonowania klubu nie będą kolidować z wypełnianiem obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży.

Intensywność zajęć dostosowana będzie do potrzeb młodzieży. Przewidujemy zajęcia w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) 2 razy w tygodniu po 4 godziny (łącznie 64 godziny) oraz w okresie wrzesień-październik raz w tygodniu po 2 godziny. Zajęcia odbywać się będą przez okres 4 miesięcy w godzinach popołudniowych. W okresie wakacji istnieje możliwość organizowania zajęć w innych godzinach. Prowadzenie Klubu oraz opieka nad dziećmi zostanie powierzona zatrudnionemu animatorowi – opiekunowi klubu.

Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach, które pomogą im uporać się z ich bieżącymi problemami oraz zapoznanie z alternatywnymi sposobami, formami spędzania czasu wolnego.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 52.632,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 50.000,00 zł. 

  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Dzieci podczas zabawy

Rekrutacja do "Klubu Młodzieżowego w Gajewie"

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza nabór uczestników do projektu "Klub Młodzieżowy w Gajewie".

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981