Klub Młodzieżowy w Gajewie

W okresie od dnia 01 czerwca 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku Gmina Golub-Dobrzyń realizuje projekt pt. Klub Młodzieżowy w Gajewie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest:
Aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem z terenu gminy Golub-Dobrzyń poprzez utworzenie i prowadzenie Klubu Młodzieżowego w miejscowości Gajewo w okresie od czerwca 2021 r. do listopada 2021 r.

Odbiorcy projektu:
Grupa 20 uczniów zamieszkujących na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego (teren LGD Dolina Drwęcy), w wieku 6-18 lat.

Opis projektu:
Projekt przewiduje utworzenie Klubu Młodzieżowego w miejscowości Gajewo. W ramach projektu utworzenia Klubu Młodzieżowego zostaną przeprowadzone zajęcia z psychologiem, zajęcia sportowe, fotograficzne, kreatywno-artystyczne oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne (kino, centrum nowoczesności Młyn Wiedzy). Odbiorcami wsparcia będą dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Godziny funkcjonowania klubu nie będą kolidować z wypełnianiem obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży.

Intensywność zajęć dostosowana będzie do potrzeb młodzieży. Przewidujemy zajęcia w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) 2 razy w tygodniu po 4 godziny (łącznie 64 godziny) oraz w okresie wrzesień-październik raz w tygodniu po 2 godziny. Zajęcia odbywać się będą przez okres 4 miesięcy w godzinach popołudniowych. W okresie wakacji istnieje możliwość organizowania zajęć w innych godzinach. Prowadzenie Klubu oraz opieka nad dziećmi zostanie powierzona zatrudnionemu animatorowi – opiekunowi klubu.

Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach, które pomogą im uporać się z ich bieżącymi problemami oraz zapoznanie z alternatywnymi sposobami, formami spędzania czasu wolnego.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 52.632,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 50.000,00 zł. 

  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Dzieci podczas zabawy

Rekrutacja do "Klubu Młodzieżowego w Gajewie"

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza nabór uczestników do projektu "Klub Młodzieżowy w Gajewie".