Strategia Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń 2023-2029

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273) oraz zgodnie z Uchwałą nr LXI.2023 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag                do projektu Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 8 marca 2024 roku do 12 kwietnia 2024 roku w formie pisemnej poprzez formularz uwag pisemny - dostępny poniżej, który należy wypełnić i:

1.      przesłać na adres mailowy: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl, lub

2.      przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25,       87-400 Golub-Dobrzyń, lub

3.      dostarczyć do Urzędu Gminy osobiście – Sekretariat


W dniu 19 marca 2024 roku o godz. 13.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie (Sokołowo 13, 87-400 Sokołowo) odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można zgłaszać uwagi oraz zaprezentowane zostaną wyniki prac.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy (zakładka: Urząd Gminy Þ Strategia Rozwoju Gminy 2023-2029) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golub-Dobrzyń (zakładka: Prawo lokalne Þ Strategia rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń) oraz w Urzędzie Gminy po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 56 683 54 00.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone i opublikowane zostanie sprawozdanie z przebiegu   i wyników konsultacji, zawierające w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

 

 

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń
Marek Ryłowicz

  • autor: Małgorzata Mierzejewska, data: 2024-03-07
  • autor: Małgorzata Mierzejewska, data: 2024-03-06