Konkurs ofert na świadczenie usług w postaci schronienia na rok 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług w postaci schronienia z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Golub-Dobrzyń.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
             ul. Plac 1000-lecia 22A
             87-400 Golub-Dobrzyń
             Tel. 56 683 54 04
2. Tryb udzielania zamówienia:
         Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.) bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. nr 1843 ze zm.) - na podstawie art.4 pkt 8.
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
            Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2020 usług schronienia dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Golub-Dobrzyń tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych (w tym wyżywienia) oraz usług ukierunkowanych na wyjście z bezdomności.

Ilość zamawianych miejsc - według pojawiających się w gminie Golub-Dobrzyń potrzeb w tym zakresie. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku bezdomnych wynosić będzie około 3 osób.
4. Miejsce świadczenia usług: 
              Obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
5. Termin wykonania usługi:
               Rok 2020.
6. Warunki udziału w postępowaniu
               O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
             - są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego,
           - spełniają minimalny standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).
7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
         W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
8. Kryteria oceny oferty
           Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny oferty - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (cena jednostkowa za 1 osobę brutto) przy spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego.
9. Opis sposobu realizacji zamówienia
             Z wyłonionym usługodawcą w zakresie niniejszego zamówienia zostanie zawarta umowa określająca szczegółowo tryb kierowania mieszkańców gminy do schroniska, zakres usług oraz sposób rozliczenia finansowego z wykonania zamówienia. 
10. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:
              Ofertę/y (wg załączonego wzoru) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 22A. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail:gops-gd@wp.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. ,,TREŚĆ OFERTY'', będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godziny 10:00 - z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości ,,Zapytanie ofertowe - usługi schronienia 2020''

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Kierownik GOPS Golub-Dobrzyń.

Daniela Kaleta
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu

 


Opublikowano: 20.11.2019r.

  • autor: Daniela Kaleta, data: 2021-03-31

Wzór oferty - schronienie