Rekrutacja

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza nabór uczestników do projektu Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie
  

Projekt „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie” realizowany jest przez Gminę Golub-Dobrzyń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 - 2020 w ramach 9 Oś priorytetowa: 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych..

Całkowita wartość projektu: 923 100,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 784 635,00 zł, z budżetu państwa: 46 155,00 zł, budżet gminy: 92 310,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 roku życia poprzez utworzenie Klubu Aktywnego Seniora w Paliwodziźnie i tym samym poprawa funkcjonowania w środowisku lokalnym 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów w terminie do 28.04.2023 r.

Miejsce realizacji projektu: Klub Seniora w Paliwodziźnie – budynek świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie.

Realizacja projektu: 04.05.2021r. do 28.04.2023r.
Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w biurze projektu mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Pl.1000-lecia 25, Golub-Dobrzyń.

Kontakt: Referat Biuro Rozwoju i Wsparcia Inwestycji 56 683 54 00.
Kryteria rekrutacji:
– obligatoryjne:
• zamieszkiwanie na terenie gminy Golub-Dobrzyń (oświadczenie uczestnika), 
• wiek 60 lat lub więcej (informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym z oświadczeniem, że  podane informację są prawdziwe)
• osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (na podstawie oświadczenia o potrzebie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wraz z podaniem przyczyny tego stanu rzeczy – chorobie lub niepełnosprawności). 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu, budynek  Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, pok. 8 oraz zakładce Rekrutacja (z lewej strony).

  • data: 2021-05-04