Stawki opłat za odpady komunalne

Informacja o opłatach za odpady komunalne

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń przypomina, że zgodnie z Uchwałą nr  LXII.377.2023 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 3 lutego 2023 r. od 1 marca 2023 r. zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • 28,00 zł od mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje nie więcej niż 4 osoby;
  • 27,00 zł od mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

Ulga za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku w wysokości 3,00 zł/osobę za m-c (opłata po uldze przy stawce 28,00 zł wynosi 25,00 zł/osobę, przy stawce 27,00 wynosi 24,00 zł/osobę.

Ponadto każdy mieszkaniec jest zobowiązany do zbierania odpadów w sposób selektywny (do segregowania śmieci).
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w drodze decyzji zostanie na niego nałożona podwyższona opłata w wysokości 56 zł za osobę dla nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż 4 osoby lub 54 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

Wpłat za odbiór można dokonywać u sołtysa danego sołectwa lub na konto Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń:

Nr rachunku: 39 1020 5011 0000 9502 0250 0981

Przy dokonywaniu przelewu na konto proszę pamiętać o podaniu imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości, której dotyczy opłata.

 

drukuj (Informacja o opłatach za odpady komunalne)

  • autor: Irmina Krupa, data: 2023-02-03