Inwestycje - rok 2017

Inwestycje realizowane w 2017 r.

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124C w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. 
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Produkty projektu: W ramach inwestycji wykonano utwardzenie nawierzchni o szerokości 5 m i długości 240 mb. Nawierzchnię jezdni wykonano z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na podbudowie ze stabilizowanego kruszywa łamanego gr. 20 cm oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm, po uprzednim zagęszczeniu istniejącego gruntu. Poza nawierzchnią wykonano: jednostronny chodnik przyległy do jezdni o szerokości 2 mb z kostki brukowej betonowej, jednostronne pobocze gruntowe o szerokości 0,80 mb, zjazdy z betonu asfaltowego oraz z kostki brukowej betonowej, oświetlenie skrzyżowania i drogi gminnej – 8 słupów oświetleniowych, wyspę dzielącą pełniącą funkcję azylu dla pieszych i rowerzystów, odwodnienie jezdni w postaci kanalizacji deszczowej ze studniami i wpustami, oznakowanie pionowe i poziomie, przebudowano fragment ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową, zabezpieczono rurami ochronnymi sieci teletechniczne oraz dokonano regulacji istniejących elementów uzbrojenia terenu. 
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 438 272,11 zł
Udział środków krajowych: (Urząd Wojewódzki) 196 950,00 zł
Powiat Golubsko-Dobrzyński 19 695,00 zł


Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokoligóra Gmina Golub-Dobrzyń 
Program współfinansujący projekt: Budżet woj. Kuj-Pom z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji (FOGR)
Produkty projektu: W ramach projektu przebudowano odcinek o długości 998 mb i szerokości 4 m, na całym odcinku drogi wyrównano i wzmocniono podbudowę w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych poprzez stabilizację cementem i środkiem hydrofobowym, a następnie wykonano warstwę nawierzchni mineralno asfaltowej o gr 4 cm, wykonano poszerzenia, wyremontowano przepusty, wykonano obustronne pobocza z gruzu betonowego o szerokości do 0,50 m, wykonano zjazdy, wykonano oznakowanie pionowe. Odbiór miał miejsce 24.10.2017 r. Wykonawca Europol Chemical Sp. z o.o. w Rudnikach.
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 324 524, 48 zł 
Udział środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 87 500,00 zł


Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110260C Macikowo - granica gminy – Sitno - etap I
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Produkty projektu: W ramach inwestycji przebudowano odcinek o długości 550 mb i szerokości 4 m, na całym odcinku drogi wyrównano i wzmocniono podbudowę, a następnie wykonano warstwę profilową w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz nawierzchnię jezdni wykonano z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, wykonano poszerzenia, wykonano pobocza z kruszywa łamanego, wykonano zjazdy, wykonano oznakowanie pionowe. 
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 255 000, 00 zł
Udział środków UE: 106 963,35 zł 


Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo o długości od 0+000 do 0+998 (Etap I) 
Produkty projektu: W ramach zadania przebudowano odcinek o długości 998 mb. Wykonane zostało wyrównanie i wzmocnienie podbudowy warstwy profilowanej w celu nadania odpowiednich spadków, wykonanie nawierzchni asfaltowej o gr. 4 cm. Wykonane zostały również poszerzenia, pobocza z kruszywa łamanego, zjazdy oraz oznakowania pionowe. 
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 307 300, 00 zł 
Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń. 

 

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Pląchoty-Cieszyny 
Produkty projektu: W ramach zadania wybudowano drogę o dł. 753 mb i szerokości 3,8 m. Na całym odcinku drogi wyrównano i wzmocniono podbudowę, a następnie wykonano warstwę profilową w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonano nawierzchnię mineralno asfaltową o gr 4 cm, wykonano poszerzenia, wykonano pobocza z kruszywa łamanego, wykonano zjazdy, wykonano oznakowanie pionowe. 
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 235 000, 00 zł 
Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.


Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110260C Macikowo - granica gminy Sitno - etap II
Produkty projektu: W ramach inwestycji przebudowano odcinek o długości 417 mb i szerokości 4 m, na całym odcinku drogi wyrównano i wzmocniono podbudowę, a następnie wykonano warstwę profilową w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz nawierzchnię jezdni wykonano z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, wykonano poszerzenia, wykonano pobocza z kruszywa łamanego, wykonano zjazdy, wykonano oznakowanie pionowe. 
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 153 750,00 zł 
Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.

Nazwa projektu: ,,Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 569 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00’’
Projekt realizowało Województwo Kujawsko -Pomorskie
Produkty projektu: W ramach projektu powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 514 mb oraz chodnik o długości 422 mb, który jest kontynuacją powstałego w 2016 roku. Chodnik powstał po południowej stronie drogi z kostki betonowej. Została również wykonana kanalizacja deszczowa oraz przebudowano zjazdy na posesję.
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 617 120, 41 zł
Udział środków: Urząd Marszałkowski: 565 500, 15 zł 


Nazwa projektu: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (Część I- Remont drogi gminnej w miejscowości Ostrowite, Część II - Remont drogi gminnej w miejscowości Nowogród). 
Produkty projektu: W ramach projektu powstały dwie nakładki asfaltowe w miejscowościach Ostrowite o dł. 150 m i Nowogród 247 m. 
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 109 964,70 zł 
Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń. 

 

Nazwa projektu: Termomodernizacja świetlic wiejskich w Handlowym Młynie i Nowejwsi
Program współfinansujący projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Produkty projektu: W ramach projektu wykonane zostaną w świetlicy w Handlowym Młynie następujące prace budowlane: rozbiórka istniejącego dachu wraz z częścią ścian nośnych, rozbiórka posadzki parteru, rozbiórka pokrycia posadzki na poddaszu, murowanie ścian poddasza, wykonanie nowych ścian działowych na parterze budynku (pomieszczenie kotłowni i pomieszczenie na opał), dociepleniu ścian budynku, docieplenie ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie poddasza wełną mineralną, wymiana istniejących rynien i rur spustowych, wymiana całej instalacji elektrycznej na nową wraz z lampami oświetleniowymi ledowymi, nowy kocioł na pellet, nowe rurociągi wraz z izolacją, zawory, zabezpieczenia grzejniki, termostaty, nowa instalacja, nowy zasobnik cwu, nowe rurociągi wraz z izolacją, zawory, zabezpieczenia, budowa nowego komina systemowego z wentylacją, we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku nowa posadzka, nowe drzwi zewnętrzne stalowe do pomieszczenia kotłowni, nowe drzwi zewnętrzne, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie pokrycia dachowego wraz z konstrukcją. W ramach zadania w świetlicy w Nowejwsi przeprowadzone zostaną następujące prace budowlane: docieplenie ścian budynku, docieplenie ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie stropodachu styropapą, wymiana istniejących rynien i rur spustowych, wymiana wszystkich lamp oświetleniowych na ledowe, wymiana istniejącego pieca na nowy (paliwo proekologiczne pelet), wymiana wszystkich grzejników na nowe wraz z termostatami i zaworami zwrotnymi, w pomieszczeniach posadzki z płytek ceramicznych, nowe drzwi zewnętrzne stalowe do pomieszczenia kotłowni, na sali (dużej) nowa posadzka wykonana z Tarketu wraz z cokolikiem na ścianie, wykonanie elewacji, odtworzenie utwardzenie z kostki betonowej i płyty betonowej przy budynku, demontaż i montaż instalacji odgromowej, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.
Okres realizacji projektu: 2017-2018 r., odbiór: Nowawieś - 19.12.2017, Handlowy Młyn - 26.03.2018 r.
Wartość całkowita projektu: 556 816,77 zł 
Udział środków UE: 381 829,00 zł


Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w części południowo-zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z ich niezbędną przebudową na żłobek oraz przebudowa wejścia
Program współfinansujący projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Produkty projektu: W ramach projektu wykonano niezbędny remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem, tak aby spełniały one wszelkie wymogi dotyczące miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Wykonano przebudowę, adaptację pomieszczeń i przebudowę wejść i klatki schodowej w celu dostosowania części budynku dla potrzeb funkcjonowania żłobka dla dzieci. W tym celu zostały wydzielone i dostosowane pomieszczenia sal (2 szt), łazienki, komunikacji, szatni, klatki schodowej oraz zaplecza kuchennego. 
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 317 649,96 zł
Udział środków UE: 218 816,26 zł

 


Nazwa projektu: Edukacja od żłobka 
Program współfinansujący projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Produkty projektu: W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie żłobka (meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażono zaplecze kuchenne itp.) oraz Gmina zyskała środki na bieżące funkcjonowanie przez okres dwóch lat żłobka w Ostrowitem. 
Okres realizacji projektu: 2017-2019 r.
Wartość całkowita projektu: 299 925,00 zł 
Udział środków UE: 254 936,25 zł


Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. 
Program współfinansujący projekt: PROW na lata 2014-2020 
Produkty projektu: W ramach projektu wybudowane zostanie 81 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. Zastosowane zostaną oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii złoża biologicznego. Oczyszczalnie wykonane zostaną w miejscowościach: Cieszyny, Gajewo, Gałczewko, Handlowy Młyn, Lisak, Lisewo, Nowawieś, Olszówka, Ostrowite, Owieczkowo, Pusta Dąbrówka, Pląchoty, Skepsk, Słuchaj, Sokoligóra, Suwała, Wrocki, Białkowo, Macikowo, Nowogród, Paliwodzizna, Sadykierz, Sokołowo, Węgiersk, Wygoda, Zaręba. 
Okres realizacji projektu: 2017-2018 r.
Wartość całkowita projektu: 1 259 442,57 zł
Udział środków UE: 667 440,53 zł


Nazwa projektu: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń
Program współfinansujący projekt: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
Produkty projektu: Utylizacja i demontaż wraz z transportem eternitu z 41 posiadłości
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 52 599,98 zł
Udział środków krajowych: 36 819,98 zł


Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach 
Program współfinansujący projekt: RPO Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych; Gmina Golub-Dobrzyń
Produkty projektu: wyrównanie i wzmocnienie podbudowy, wykonanie warstwy profilowej, wykonanie nawierzchni mineralno- asfaltowej, 
Okres realizacji: 2017-2018 r., zakończenie 17.08.2018 r.
Wartość całkowita projektu: 1367177,42 zł
Dofinansowanie: 877 787,76 zł


Nazwa projektu: „Remont istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 110215C w miejscowości Wrocki o dł. 316 mb”
Program współfinansujący projekt: n/d
Produkty projektu: nowa nawierzchnia na odcinku o dł. 316 mb
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 76330,38 zł
Dofinansowanie: n/d ze środków własnych


Nazwa projektu: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2125C Paliwodzizna - Macikowo – Węgiersk”
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2113C Owieczkowo - Gałczewko 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2127C Golub-Dobrzyń - Dulsk- Radomin
Program współfinansujący projekt: n/d
Produkty projektu: ścieżka rowerowa oraz chodniki
Okres realizacji projektu: 2012- 2016 r., Porozumienie ze Starostwem 2017 r.
Wartość całkowita projektu: Zadanie realizowane przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
Środki Gminy Golub-Dobrzyń 266 000,00 zł .


Nazwa projektu: „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016-2023”
Program współfinansujący projekt: II edycja konkursu na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Produkty projektu: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń
Okres realizacji projektu: 2017 r.
Wartość całkowita projektu: 22 410,00 zł
Dofinansowanie: 20 169,00 zł