Inwestycje - rok 2019

Nazwa projektu: Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrockach
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Okres realizacji: 08.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 317 697,20 zł + roboty dodatkowe
Dofinansowanie: 189 354,95 zł

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug - Węgiersk wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (997 m)
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Okres realizacji: 20.01.2020 r.
Wartość całkowita projektu: 770 270,46 zł
Dofinansowanie: 450 844,00 zł

Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem
Program współfinansujący projekt: RPO Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Okres realizacji: 31.08.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 277 850,15 zł 
Dofinansowanie: 197 036,82 zł

Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy
Program współfinansujący projekt: RPO Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Okres realizacji: 31.08.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 487 975,37 zł
Dofinansowanie: 345 484,55 zł

Nazwa projektu: Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo
Program współfinansujący projekt: RPO Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Okres realizacji: 31.08.2019 r.
Wartość całkowita projektu: 312 791,07 zł
Dofinansowanie: 250 000,00 zł

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110267 C Bedewo-Sokołowo od km 2+642,25 do km 2+900,00
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Okres realizacji: 24.04.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 273 222,72 zł
Dofinansowanie: 112 005,95 zł

Nazwa projektu: Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Skępsk
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Okres realizacji:  09.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 268 701,12 zł
Dofinansowanie: 162 425,30 zł

Nazwa projektu: Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Golub-Dobrzyń
Program współfinansujący projekt: RPO Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Okres realizacji:  30.09.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 140 931,29 zł

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole
Program współfinansujący projekt: RPO Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną
Okres realizacji: 30.09.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 251 821,13 zł
Dofinansowanie: 214 047,96 zł

Nazwa projektu: Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu
Program współfinansujący projekt: RPO Innowacyjna edukacja
Okres realizacji: 28.02.2021 r. 
Wartość realizacji projektu: 1 813 617,60 zł
Dofinansowanie: 1 541 574,96 zł

Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap III
Program współfinansujący projekt: RPO Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
Okres realizacji: 06.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 311 535,00 zł
Dofinansowanie: 264 804,75 zł

Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 w w km 22+640 do 23+660 poprzez wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Program współfinansujący projekt: Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Okres realizacji: 11.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 477 240,00 zł 
Dofinansowanie: 190 896,00 zł

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110269 C Babiak-gr. gminy – Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2125C Paliwodzizna-Węgiersk
Program współfinansujący projekt: FDS dawny Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
Okres realizacji: 15.10.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 402 028,62 zł
Dofinansowanie: 201 014,00 zł

Nazwa projektu: Oddział Przedszkolny Puchatkowa Drużyna w Nowogrodzie
Program współfinansujący projekt: RPO, Innowacyjna edukacja 
Okres realizacji: 31.12.2019 
Wartość realizacji projektu: 322 065,34 zł
Dofinansowanie: 273 755,53 zł


Nazwa projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 – budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski 871 m 
Program współfinansujący projekt: Drogowa Inicjatywa Samorządowa 
Okres realizacji: 11.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 647 322,95 zł 
Dofinansowanie: 258 929,18 zł

Nazwa projektu: Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 569 w miejscowości Antoniewo i Olszówka 1142 m 
Program współfinansujący projekt: Drogowa Inicjatywa Samorządowa 
Okres realizacji: 11.2019 r. 
Wartość realizacji projektu: 855 158,16 zł 
Dofinansowanie: 342 063,26 zł

Nazwa projektu: Punkt przedszkolny „Zaczarowana kraina” w Węgiersku 
Program współfinansujący projekt: RPO, Innowacyjna edukacja 
Okres realizacji: 31.07.2019 r. 
Wartość realizacji projektu: 192 000,00 zł
Dofinansowanie: 163 200,00 (na 2019 r. 85 895,00 zł)

Nazwa projektu: Punkt przedszkolny „MAŁY ODKRYWCA” w Lisewie 
Program współfinansujący projekt: RPO, Innowacyjna edukacja 
Okres realizacji: 31.07.2019 r. 
Wartość realizacji projektu: 180 000,00 zł
Dofinansowanie: 153 000,00 zł (na 2019 r. 82 437,50 zł)

Nazwa projektu: Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (31 instalacji) 
Program współfinansujący projekt: RPO Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
Okres realizacji: 30.06.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 842 570,37 zł
Dofinansowanie: 376 437,60 zł

Nazwa projektu: Edukacja od żłobka 
Program współfinansujący projekt: RPO Aktywni na rynku pracy, Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
Okres realizacji: 31.07.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 299 925,00 zł
Dofinansowanie: 254 936,25 zł (na 2019 r., 57 717,25 zł)

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo gr. Gminy (793 m) 
Program współfinansujący projekt: Środki pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 
Okres realizacji: 11.10.2019 r. 
Wartość realizacji projektu: 449 564,63 zł
Dofinansowanie: 142 740,00 zł


Nazwa projektu: Budowa Otwartych Stref Aktywności- wariant podstawowy – 2 obiekty 
Program współfinansujący projekt: Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte strefy aktywności (OSA) 
Okres realizacji: 15.10.2019 r.
Wartość realizacji projektu: 99 937,00 zł
Dofinansowanie: 49 969,00 zł


Nazwa projektu: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń 
Program współfinansujący projekt: Azbest 2019-2020 
Okres realizacji: 31.10.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 31 449,29 zł
Dofinansowanie: 31 449,29 zł

Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk - etap II (1091 m) 
Program współfinansujący projekt: Budżet Gminy i Powiat G-D 
Okres realizacji: 17.02.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 784 000,00 zł
Dofinansowanie: 392 000,00 zł

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 110215C Pląchoty- Józefat w km od 2+570 do 2+798 w miejscowości Wrocki”
Program współfinansujący projekt: Fundusz Dróg Samorządowych  
Okres realizacji: 30.09.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 240 490,58 zł
Dofinansowanie: 144 294,00 zł

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 110264C Zaręba- Bedewo - Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejscowości Zaręba” 
Program współfinansujący projekt: Fundusz Dróg Samorządowych 
Okres realizacji: 30.09.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 540 418,64 zł
Dofinansowanie: 324 251,00 zł

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo- gr. Gminy na odcinku od km 1+206 do km 2+165
Program współfinansujący projekt: Fundusz Dróg Samorządowych 
Okres realizacji: 30.09.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 517 225,21 zł
Dofinansowanie: 310 335,00 zł

Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Węgiersku
Program współfinansujący projekt: Sportowa Polska MSiT

Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni we Wrockach
Program współfinansujący projekt: Sportowa Polska MSiT

  
Nazwa projektu: Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń III etap (28 instalacji) 
Program współfinansujący projekt: RPO Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
Okres realizacji: 31.07.2020 r.
Wartość realizacji projektu: 608 066,43 zł 
Dofinansowanie: 289 598,90 zł