Herb, logo, flaga

Herb Gminy Golub-Dobrzyń uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwia Spraw Wewnętrznych i Administracji (Uchwała nr 24-2059/O/2017 z dnia 3 marca 2017r. Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała projekt herbu, flag, banneru, sztandaru, pieczęci i łańcuchów Gminy Golub-Dobrzyń) i został przyjęty Uchwałą NR XXXIV.190.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z 02 czerwcz 2017r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru oraz łańcuchów Gminy Golub-Dobrzyń oraz zasad ich używania (Dz. Urz, poz.2512 z dnia 12.06.2017)

 

Herb przedstawia w polu czerwonym pas falisty srebrny między koroną złotą i takąż koroną na opak.

Dwie korony wzięto z herbów województwa  chełmińskiego i ziemi dobrzyńskiej i między nimi umieszczono pas falisty symbolizujący rzekę Drwęcę.

Korona górna symbolizuje część terenów gminy, które pod rządami Korony Królestwa Polskiego weszły w skład ziemi, a później województwa chełmińskiego. Herb województwa chełmińskiego był tożsamy z herbem Prus Królewskich, nadanym w 1454 r. Przedstawiał w polu srebrnym czarnego orła z koroną na szyi i ramieniem zbrojnym z mieczem

Korona dolna symbolizuje część dzisiejszej gminy leżąca na południe od Drwęcy, która nie wchodziła nigdy w skład państwa zakonnego. Należała ona administracyjnie do ziemi dobrzyńskiej. Ziemia dobrzyńska od połowy XIV wieku pieczętowała się herbem przedstawiającym brodatą głowę w koronie i z rogami, z odwróconą koroną pod brodą.