Lokalny Program Rewitalizacji (LPR)

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - co to jest?

Rewitalizacja jest złożonym, długofalowym procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na zdegradowanych obszarach, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, a także do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Aktywizacja tych obszarów wymaga czynnej współpracy partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych, jak również organizacji społecznych, gospodarczych i pozarządowych, grup mieszkańców i instytucji lokalnych. Lokalny Program Rewitalizacji jest to dokument, który zapewni integrację działań władzy samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników, mających na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej. LPR przygotowany jest w oparciu o dokładną diagnozę problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, stworzony we współpracy ze społecznością terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy takich obszarów.

Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty budynków czy modernizacja dróg to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.