Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

zaciśnięta dłoń w tle chłopiec stojący tyłemwyciągnięta dłońzaciśnięta dłoń w tle dziewczynka siedząca na krześle oraz napis STOP

We współczesnym świecie przemoc stała się zjawiskiem wszechobecnym. Coraz częściej dowiadujemy się o aktach przemocy w domach, w szkołach, na ulicy i wielu innych miejscach. Coraz głośniej mówi się o przemocy wśród nieletnich, o przemocy w rodzinach, o przemocy wobec dzieci.

Przemoc w rodzinie jest chyba najgorszym rodzajem przemocy, bowiem przemoc ta doświadczana jest od najbliższych osób, od których powinno dostawać się miłość, dobro i zrozumienie.

Przemoc jest okropnym cierpieniem, nie tylko fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym. Każdy rodzaj przemocy wywołuje u ofiary szereg negatywnych skutków, które powodują, że nie jest ona w stanie poradzić sobie w codziennym życiu.

Mimo, że przemoc w rodzinach przestaje być tematem tabu i zmalało społeczne przyzwolenie na domową agresję to tysiące ofiar pozostaje nadal w ukryciu. Lęk czy wstyd nie pozwalają ofierze mówić głośno o swojej krzywdzie. W dalszym ciągu o tym, że w danej rodzinie występuje problem przemocy, interweniujący dowiadują się z anonimowych telefonów, od sąsiadów czy w przypadku rozwiązywania innego problemu społecznego.

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w gminie Golub-Dobrzyń działa system walki z przemocą domową. W skład tego systemu wchodzą Zespół Interdyscyplinarny oraz Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

 

 

 Zespół Interdyscyplinarny oraz Procedura „Niebieskie Karty”

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 41 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12.11.2010r.

Została podjęta również Uchwała Nr XLIX/241/10 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26.10.2010r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Porozumień o współpracy, które zostały zawarte pomiędzy Gminą Golub-Dobrzyń, a:

- Komendą Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu,

- Zespołem Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu,

- Prezesem Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu,

- Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrockach.

- Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Golubiu-Dobrzyniu

- Prokuraturą Rejonową

Działania przedstawicieli powyższych instytucji i organizacji - zgodnie z ustawą - opierają się na procedurze „Niebieskie Karty”. Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” weszło w życie z dniem 18 października 2011 r.

Na podstawie w/w rozporządzenia, prawo do sporządzenia Niebieskiej Karty A - formularza inicjującego postępowanie - zyskali przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Przed wejściem w życie rozporządzenia uprawnieni do zakładania Niebieskich Kart byli wyłącznie przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej i Policji.

Po sporządzeniu Niebieskiej Karty A, osoba wypełniająca przekazuje niezwłocznie formularz przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Dalsze działania podejmowane są w ramach pracy Grup Roboczych.

Reasumując powyższe niezależnie od tego, do której instytucji zgłosi się ofiara przemocy zostanie przekazana do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w funkcjonowanie którego zaangażowane są wszystkie służby. 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu od 01.06.2010 roku. Mieści się w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac Tysiąclecia 22A. Czynny jest w każdy pierwszy i trzeci wtorek m-ca w godzinach od 16-tej do19-tej.

Punktu Konsultacyjno-Informacyjny powstał w celu:

 • zwiększenia dostępności mieszkańcom Gminy Golub-Dobrzyń do profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

 • zmniejszenia poziomu bezradności wśród osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz wśród osób współuzależnionych;

 • zwiększenia umiejętności mieszkańców w radzeniu sobie z nadmiernym używaniem napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych (narkotyki, leki) oraz z przemocą w rodzinie.


Do zadań Punktu należy w szczególności:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,

 • udzielanie konsultacji/porad psychologicznych, socjalnych, prawnych i w zakresie terapii uzależnień,

 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób współuzależnionych,

 • motywowanie do uczestniczenia w mitingach wspólnoty AA i innych działaniach wspomagających leczenie osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,

 • motywowanie do uczestniczenia w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających leczenie osób współuzależnionych,

 • umożliwienie uczestniczenia krewnym i przyjaciołom osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających,

 • udzielanie wsparcia osobom będącym w kryzysie z powodu przeżywania poważnych trudności między innymi doznających przemocy w rodzinie,

 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,

 • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,

 • prowadzenie informacji telefonicznej,

 • prowadzenie wśród mieszkańców gminy działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

   

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego skierowana jest głównie do osób, które są mieszkańcami gminy Golub-Dobrzyń. W szczególności dotyczy ona osób będących w kryzysie z powodu przeżywania poważnych trudności z powodu uzależnień oraz przemocy domowej.

Pomoc w ramach działalności Punktu jest bezpłatna.

 

Pamiętaj!

 • Przemoc domowa to przestępstwo !!!

 • Bez pomocy z zewnątrz trudno jest wyrwać się z kręgu przemocy w rodzinie!

 • Nic nie usprawiedliwia przemocy!

 • Przemoc nie kończy się sama!

 • Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia!

Jesteśmy po to, by pomagać


Jeśli doświadczasz przemocy, jeśli jesteś świadkiem przemocy, jeśli wiesz, że komuś dzieje się krzywda zgłoś to u nas osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail.