Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych, które są przetwarzane przez Gminny Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w związku z realizacją powierzonych mu ustawowo zadań oraz w związku z obsługą pracowniczą jest Gminny Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli z siedzibą: 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac 1000 Lecia 22a reprezentowany przez kierownika jednostki.

Można się z nim kontaktować listownie, mailowo: edu@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych – Piotr Juzoń, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@uggolub-dobrzyn.pl  lub pismo na adres Administratora Danych z dopiskiem – Inspektor Ochrony Danych

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi szkół w zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

  • Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 listopada 2008 roku (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1282 z póź. zm) - Rozdział 2
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 t.j.) - w szczeg. art. 221 w związku z art. 94 pkt. 9a i 9b
  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela - (Dz.U. z 2019 r. poz.2215 z późn. zm.) Prawo oświatowe,
  • Ustawa o finansowaniu źródeł oświatowych

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

Zdjęcia z imprez publicznych mogą pojawić się w mediach, w tym mediach elektronicznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 50 lat.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być konsekwencją wymogów przepisów prawa.