Inwestycje - rok 2016

Inwestycje realizowane w 2016 r.

Nazwa projektu: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Antoniewo wraz z przebudową istniejących sieci infrastruktury technicznej”
Program współfinansujący projekt: Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej
Produkty projektu: W ramach zadania wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej o dł. 780 mb przy szerokości jezdni 4,5-5,0 m. Droga składa się z warstwy ścieralne z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm.
Okres realizacji projektu: 08.2016-11.2016 r.
Wartość całkowita projektu: 454 211,08 zł
Dofinansowanie: 131 250,00 zł


Nazwa projektu: ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ruziec”
Program współfinansujący projekt: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Produkty projektu: W ramach inwestycji wykonano utwardzenie nawierzchni o szerokości 5 m z betonu asfaltowego i długości 786,5 m, tj. 256 m na ul. Brzoskwiniowej, 342,50 m na ul. Wiśniowej, 54,50 m na ulicy Poziomkowej oraz 133,50 m odcinka drogi łączącej ul. Morelową z drogą powiatową nr 2124 C. 
Nawierzchnię jezdni wykonano z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, na podbudowie ze stabilizowanego kruszywa łamanego gr. 20 cm oraz podsypce piaskowej gr. 10 cm, po uprzednim zagęszczeniu istniejącego gruntu.
Okres realizacji projektu: 07-10.2016 r.
Wartość całkowita projektu: 1 160 732,45 zł
Dofinansowanie: Województwo 580 366,00 zł, Powiat: 32 830,33 zł

 

Nazwa projektu: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Antoniewo”
Program współfinansujący projekt: Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS). 
Produkty projektu: W ramach projektu powstał chodnik w miejscowości Antoniewo o długości 0,092 km. 
Okres realizacji projektu: 14.11-9.12 2016 r.
Wartość całkowita projektu: 103 118,43 zł
Dofinansowanie: 41 739,37 zł 


Nazwa projektu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 – budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski”. 
Program współfinansujący projekt: Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) 
Produkty projektu: W ramach projektu powstał chodnik o długości 0,339 km, z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. 
Okres realizacji projektu: 19.10-22.11.2016 r. 
Wartość całkowita projektu: 121 067,67 zł 
Dofinansowanie: 49 780,07 zł  


Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 110214 C Wrocki – granica gminy (Grabówiec)”.
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Produkty projektu: W ramach projektu w miejscowości Wrocki został przebudowany odcinek drogi gminnej o długości 1,818 km.
Okres realizacji projektu: 2016 – 2017 r.- odbiór 12.04.2017 r.
Wartość całkowita projektu: 529 121,33 zł
Udział środków UE: 311 516,00 zł


Nazwa projektu: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń”
Program współfinansujący projekt: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
Produkty projektu: Utylizacja i demontaż wraz z transportem eternitu 20 mieszkańców Gminy 
Okres realizacji projektu: 07-10.2016 r.
Wartość całkowita projektu: 24 601,32 zł
Dofinansowanie: WFOŚiGW 24 601,32 zł


Nazwa projektu: „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 110205C w miejscowości Sokoligóra” 
Produkty projektu: Nakładka asfaltowa o dł. 400 mb
Okres realizacji projektu: 2016 r.
Wartość całkowita projektu: 68 265,00 zł Finansowane z budżetu Gminy


Nazwa projektu: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2115 C Wrocki- Golub-Dobrzyń oraz 2117C Cieszyny – Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Program współfinansujący projekt: „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”
Produkty projektu: W ramach zadania przebudowano dwie drogi powiatowe o łącznej długości 11,84 km.
Okres realizacji projektu: 2016 r.
Wartość całkowita projektu: Zadanie realizowane przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
Środki Gminy Golub-Dobrzyń 479 000,00 zł.


Nazwa projektu: 3 wolnostojące hybrydowe lampy oświetleniowe w miejscowościach: Podzamek Golubski, Węgiersk oraz Gajewo. 
Produkty projektu: Latarnia (lampa) hybrydowa zasilana jest z dwóch źródeł: generatora wiatrowego i modułów fotowoltaicznych. Wyposażona jest w akumulator stanowiący magazyn energii elektrycznej.
Okres realizacji projektu: 2016 r.
Wartość całkowita projektu: 33 664,05 zł środki własne


Nazwa projektu: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Golub-Dobrzyń”
Program współfinansujący projekt: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Produkty projektu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Golub-Dobrzyń
Okres realizacji projektu: 2016 r.
Wartość całkowita projektu: 20 910,00 zł
Dofinansowanie: WFOŚiGW 10 455,00 zł