POPŻ - PODPROGRAM 2019

Szanowni Państwo
           Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargu na dostarczenie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.
           W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponownie przetarg. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później ponieważ w procedurze przetargowej również obowiązują terminy na każdym jego etapie. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie trudno powiedzieć jak długo to potrwa. Możemy mieć jedynie nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.  

 • autor: Daniela Kaleta, data: 2021-03-31

Dystrybucja żywności POPŻ w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19


W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 • autor: Daniela Kaleta, data: 2021-03-31

Nabór wniosków do Podprogramu 2019

Informujemy, że rozpoczeliśmy przyjmowanie wniosków na pomoc żywnościową w Podprogramie 2019. Wnioski można pobrać w siedzibie GOPS u pracowników socjalnych.
Przypominamy, że z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 200%  kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej (osoby samotne - 1401 zł, osoby w rodzinie - 1056 zł na osobę) oraz dotknięte są jedną z okoliczności określonej w artykule 7 wyżej wymienionej ustawy (np. bezrobocie, niepełnosprawność, rodzina niepełna lub wielodzietna itd.).    

Efekty Programu Operacynego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PODPROGRAM 2019

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu przy współpracy
  Bankiem Żywności w Grudziądzu realizował Program Operacyjny Pomoc
  Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu
    Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym
  mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach
     w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.

 1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

    warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
    mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
    cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
    tłuszcze (olej rzepakowy),
    dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

    skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

    mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),

 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 717 osób znajdujących się w trudnej sytuacji
    życiowej z terenu gminy Golub-Dobrzyń.

 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

33,63926 ton żywności;

3 544 paczek żywnościowych.

 5. W ramach Podprogramu 2019 dla 40 osób korzystających z pomocy
    żywnościowej przeprowadzono  2 warsztaty edukacyjne w ramach działań
        towarzyszących:

    warsztaty żywieniowo-dietetyczne -  2 spotkania dla 20 uczestników,
    warsztaty dot. niemarnowania żywności - 2 spotkania dla

       20 uczestników.

 • autor: Daniela Kaleta, data: 2021-03-31