Inwestycje - rok 2014

Inwestycje realizowane w 2014 r.

Nazwa projektu: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Białkowie
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
Produkty projektu: Termomodernizacja posadzek, ścian oraz dachu, wymiana stolarki okiennej drzwiowej. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, parking przed budynkiem. Instalacja elektryczna, wod-kan oraz c.o. Instalacja odgromowa. Okładziny ścian i posadzek z płytek ceramicznych. Wykonanie nowych tynków wewnętrznych, sufity podwieszane, elewacja, pokrycie dachowe z blachodachówki plus konstrukcja.
Okres realizacji: 2014 - 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 502 066,04 zł
Udział środków UE: 98 400,00 zł

 

Nazwa projektu: ,,Czas dla nas''
Program współfinansujący projekt: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania nr 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Produkty projektu: n/d
Okres realizacji: 2014- 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 445 840,02 zł
Udział środków UE: 378 964,02 zł

 

Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń
Program współfinansujący projekt: W ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Produkty projektu: wsparcie otrzymało: 40 gospodarstw domowych, 10 jednostek podległych (SP w Ostrowitem, SP w Nowogrodzie, SP w Węgiersku, SP w Lisewie, SP we Wrockach, Publiczne Gimnazjum w Gałczewie, Gminna Biblioteka w Nowogrodzie, Filia Biblioteki w Ostrowitem, Filia Biblioteki w Gałczewku, Filia Biblioteki we Wrockach.
Produkty projektu: 50 komputerów dla jednostek podległych, 40 komputerów dla indywidualnych osób, 10 drukarek dla jednostek podległych, 90 systemów operacyjnych wraz z licencją użyczenia, 90 oprogramowań biurowych wraz z licencją, 90 oprogramowań antywirusowych z kontrolą rodzicielską, 10 urządzeń sieciowych, 90 listw zasilających, 3 komputery dla UG, 3 drukarki dla UG, Szkolenie komputerowe dla 40 osób, dostarczenie Internetu dla 40 osób przez 16 m-cy.
Okres realizacji: 2013 - 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 472 988,74 zł
Udział środków UE: 47 0955,80 zł
Zadanie zakończono w 2015 r. dofinansowanie pozyskane w 2013 r., nabór beneficjentów w  2014 r.


Nazwa projektu: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń”.
Program współfinansujący projekt: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
Produkty projektu: Utylizacja i demontaż wraz z transportem eternitu u 29 mieszkańców
Okres realizacji projektu: 2014 r.
Wartość całkowita projektu: 49 405,76 zł
Dofinansowanie: 49 405,76 zł


Nazwa projektu: Termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgiersku i w Nowogrodzie
Program współfinansujący projekt: EFRR Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
Produkty projektu: termomodernizację budynku, docieplenie posadzek wraz z wykonaniem robót towarzyszących, wykonanie posadzek, wykonanie gładzi oraz tynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wentylacji i montaż wentylacji mechanicznej z systemem klimatyzatorów, wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana grzejników, izolacja przewodów, wymiana zaworów termostatycznych, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, docieplenie stropu wraz z wykonaniem prac towarzyszących, wykonanie gładzi oraz tynków, brama garażowa segmentowa z napędem.
Okres realizacji: 2014- 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 1 036 347,73 zł
Udział środków UE: 711 936,84 zł


Nazwa projektu: ,,Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowania terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Grodno’’
Program współfinansujący projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Produkty projektu: Wiata rowerowa, Podbudowa i nawierzchnie, Mała architektura, Remont budynku, dwodnienie.
Okres realizacji: 2013-2014 r.
Wartość całkowita projektu: 786 019,95 zł 
Udział środków UE: 462 823,44 zł
Dofinansowanie ze Starostwa Golub-Dobrzyń: 88 535,00 zł
Dofinansowanie z Urzędu Miasta 44 268,00 zł

 

Nazwa projektu: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Olszówce”
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Działanie ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ dla małych projektów
Produkty projektu: Roboty tynkarsko-okładzinowe, Podłoża i posadzki, roboty malarskie, stolarka okienna i drzwiowa, roboty elektryczne
Okres realizacji: 2014-2015 r.
Wartość całkowita projektu: 72 415,50 zł
Udział środków UE: 25 000,00 zł


Nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
Program współfinansujący projekt: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
Produkty projektu: modernizacja 4 Szkół Podstawowych, Gimnazjum w Gałczewie oraz 3 świetlic wiejskich w Olszówce, Macikowie, Paliwodziźnie 
Okres realizacji: 2014- 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 1 355 041,43 zł
Udział środków UE: 916 625,23 zł + 104625,90 zł

 

Nazwa projektu: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we Wrockach”
Program współfinansujący projekt: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
Produkty projektu: Zakres prac obejmował: rozebranie obróbek blacharskich, z blachy nienadającej się do użytku, rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku, termomodernizację budynku, docieplenie stropodachu, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych jednostronnie oklejonej
Okres realizacji: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 281 189,46 zł
Udział środków UE: 165 523,21 zł

 

Nazwa projektu: „Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Gałczewie”
Program współfinansujący projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działanie 2.3 „Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza”. Schemat 1: Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) – Podmioty, które nie mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Gmina Golub-Dobrzyń
Produkty projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
Okres realizacji: 2015 r.
Wartość całkowita projektu: 117 700,21 zł
Udział środków UE: 79 503,56 zł


Nazwa projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sokołowo i Antoniewo”
Program współfinansujący projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Produkty projektu: sieć kanalizacyjna na terenie wsi Sokołowo kanalizacja sanitarna (zlewnia przepompowni ścieków Antoniewo 1 i Antoniewo 2)
Okres realizacji: 2014 r.
Wartość całkowita projektu: 1 361 916,63 zł
Udział środków UE: 787 161,00 zł


Nazwa projektu: „Zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej poprzez wyposażenie wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Cieszyny”
Program współfinansujący projekt: Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
Produkty projektu: zestaw zabawowy ze ślizgiem, konik sprężynowy, koniczynka, ważka 2-osobowa, bujaczka, piaskownica, ławka, tablica z regulaminem, kosz na śmieci
Okres realizacji: 2014 r. 
Wartość całkowita projektu: 14 760,00 zł
Udział środków UE: 9 600,00 zł

 

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska sportowego w miejscowości Lisewo”
Program współfinansujący projekt: Oś Leader, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW
Produkty projektu: posadzenie zieleni wraz z urządzeniami komunikacji pieszej oraz miejscami postojowymi dla sam. osób., posianie trawników z nasadzeniami drzewami i krzewami iglastymi
Okres realizacji: 2013- 2014 r.
Wartość całkowita projektu: 58 147,50 zł
Udział środków UE: 25 000,00 zł

 
Nazwa projektu: „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w Węgiersku”
Program współfinansujący projekt: PROW
Produkty projektu: plac zabaw
Okres realizacji: 2014 r.
Wartość całkowita projektu: 18 558,24 zł
Udział środków UE: 14 846,59 zł


Nazwa projektu: „Utworzenie placu zabaw w miejscowość Wrocki”
Program współfinansujący projekt: PROW
Produkty projektu: plac zabaw
Okres realizacji: 2014 r.
Wartość całkowita projektu: 19 900,00 zł 
Udział środków UE: 15 920,00 zł


Nazwa projektu: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gałczewku poprzez zakup krzeseł i wieszaków”
Program współfinansujący projekt: PROW
Produkty projektu: wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gałczewku w 130 krzeseł i 2 wieszaki
Okres realizacji: 2014 r.
Wartość całkowita projektu: 17 201,43 zł 
Udział środków UE: 13 761,14 zł


Nazwa projektu: „Zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie i zakup wyposażenia placu zabaw w Skępsku”
Program współfinansujący projekt: PROW
Produkty projektu: elementy placu zabaw
Okres realizacji: odbiór końcowy 20.08.2014 r.
Wartość całkowita projektu: 18558,24 zł
Udział środków UE: 14 846,59 zł