Klub Młodzieżowy "Świetlik"

W okresie od dnia 01 września 2020 roku do dnia 31 lipca 2021 roku Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo realizowało będzie projekt pt. Klub Młodzieżowy „Świetlik” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest:
Celem projektu wyznaczającym kierunek wszystkich działań jest stworzenie Klubu Młodzieżowego „Świetlik” dla dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 • Odbiorcy projektu:
  Grupa 15 uczniów zamieszkujących na terenie  powiatu golubsko – dobrzyńskiego (teren LGD Dolina Drwęcy), w wieku 7-15 lat.

  Opis projektu:
  W ramach działalności klubu przez 3 dni w tygodniu w godz. 12:30-15:30 uczestnicy projektu będą mieli zapewnioną opiekę wychowawcy, który pomoże im odrabiać lekcje i twórczo zorganizuje czas wolny. W sumie odbędzie się 256 godzin takich spotkań. W ich ramach zostanie zorganizowane także:
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia edukacyjne (korepetycje z przedmiotów szkolnych, warsztaty filmowe i teatralne),
 • wsparcie pedagogiczno-terapeutyczne;
 • promocja dobrych wzorców;
 • program rówieśniczy;
 • wyjazdy edukacyjno-integracyjne.


Dzieci i młodzież będą mogły wspólnie odrabiać lekcje – starsi będą pomagać młodszym, nauczą się odpowiedzialności za siebie i innych. Będzie to także miejsce nabywania nowych i rozwijania posiadanych umiejętności społecznych. 

Budżet projektu:
Wartość projektu: 53.840,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 50.000,00 zł. 

 • Tablica informacyjna o projekcie

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo ogłasza nabór do projektu pn. Klub Młodzieżowy "Świetlik".