Walory turystyczne i krajoznawcze

  • Drwęca

Uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe stawiają gminę Golub-Dobrzyń w rzędzie gmin o dość dużej atrakcyjności turystycznej, mimo, że brak jest tu wybitnych obiektów pod względem krajoznawczym i turystycznym. Atrakcyjność turystyczno - wypoczynkową gminy podkreśla położenie w dolinie rzeki Drwęcy, a także liczne kompleksy leśne będące siedliskami wielu gatunków ptactwa i zwierzyny łownej.

Na terenie gminy znajdują się też malownicze jeziora, m. in. Grodno, Słupno, Owieczkowo, j. Gajewskie, Oszczywilk. Funkcjonuje też jeden rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”. Obejmuje on Drwęcę oraz jej dopływ Ruziec (od jazu piętrzącego przy młynie w miejscowości Zaręba do zejścia rzeki Drwęcy o długości 1,7 km.) wraz z pięciometrowym pasem zieleni przyległym do ich brzegów po obu stronach.
Wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny tworzą obszary chronionego krajobrazu. W przypadku gminy jest to obszar chronionego krajobrazu „Obszar Doliny Drwęcy”. Tereny te obejmują 53 % ogólnej powierzchni gminy i wynoszą 10463 ha. Należą do nich znaczne obszary leśne, dolina Drwęcy i jej dopływy, jeziora, pomniki przyrody, parki podworskie, wzorcowe powierzchnie glebowe, lokalne osobliwości przyrodnicze.

Szczególną atrakcyjnością pod względem walorów krajoznawczych i turystycznych stanowi szlak wodny rzeki Drwęcy oraz jej pradolina wraz z terenami do nich przyległymi. Szlakiem wodnym Drwęcą odbywają się liczne zorganizowane spływy kajakowe zorganizowane i niezorganizowane (indywidualne), z których największą renomą nie tylko w Polsce, ale i w Europie, cieszy się Międzynarodowy Spływ Kajakowy Wisłą-Drwęcą. Rzeka Drwęca jest też bardzo atrakcyjnym ciekiem wodnym dla licznego grona wędkarzy. Podobną atrakcją dla nich są okoliczne jeziora: Grodno, Słupno, Plebanka, Owieczkowo i były staw młyński na Handlowym Młynie.
Urozmaicone ukształtowanie terenu gminy, zwłaszcza jej południowej części, w okolicach Nowogrodu, Macikowa, Plebanki oraz w dolinie rzeki Drwęcy i ich dopływów oraz duża lesistość i ilość nieutwardzonych dróg, stwarzają dodatkowo dla wypoczywających doskonałe warunki dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

Przez teren gminy przechodzą, dwa oznakowane szlaki piesze oraz jeden rowerowy. Pierwszy biegnie malowniczą doliną rzeki Drwęcy, oznaczony jest kolorem żółtym.

Toruń – Radomno (im. F. Łęgowskiego, pieszy, żółty)

Drugi (o długości całkowitej 71 km i oznaczeniu w rejestrze TO 1998z), oznaczony kolorem zielonym, biegnie przez niewielki, północny skrawek gminy z Jabłonowa Pomorskiego do Ciechocina przez położone na terenie gminy wsie Gajewo, Skępsk i Olszówkę.

Jabłonowo Pomorskie – Ciechocin (szlak pieszy, zielony)

I wreszcie trzeci szlak rowerowy (o długości 130 km, zanotowany w rejestrze pod nr TO - 7003z), oznaczony także zielonym kolorem, biegnie środkiem gminy z Torunia do Radomna (gmina Nowe Miasto Lubawskie) poprzez Elgiszewo, Okonin (obie w sąsiedniej gminie Ciechocin), Olszówkę, Golub-Dobrzyń, Sadykierz, Szafarnię, Płonne i dalej do Radzik Dużych (trzy ostatnie miejscowości położone w gminie Radomin).