Orlik w Ostrowitem

Kompleks boisk ORLIK w Ostrowitem składa się z:

    boiska głównego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą,
    boiska do gry w piłkę siatkową, koszykówkę, tenisa ziemnego,
    kompleksu szatni z prysznicami, ławkami i sanitariatami,
    oświetlenia obiektów i ogrodzenia.

GODZINY OTWARCIA

Kompleks boisk czynny jest codziennie w okresie marzec – listopad w godzinach od 8.00 do 22.00.

Od poniedziałku do piątku do godz. 15: 00 pierwszeństwo mają szkoły, chętne grupy zorganizowane mogą korzystać z boisk od 15:00 do 22:00.     

ZAPISY NA ORLIK

Rezerwacji „Orlika” można dokonać osobiście na terenie obiektu lub telefonicznie u animatorów.

Sławomir lzajasz - tel. 664 419 708

Paweł Licznerski - tel. 781 340 038

ZASADY FUNKCJONOWANIA „KOMPLEKSU BOISK ORLIK 2012”

Zajęcia sportowe są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup młodzieżowych zorganizowanych.   
Osoby bądź grupy korzystające z boisk sportowych mogą wybrać ofertę animatora sportu lub same zorganizować sobie odpowiednie zajęcia rekreacyjno-sportowe.   

Koordynacją zajęć sportowych na obiekcie „Orlika” zajmuje się animator, do którego zgłaszają się osoby chcące skorzystać z boisk.    
Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu. Osoby lub grupy, które zarezerwowały dane boisko mają pierwszeństwo przed osobami, które chcą skorzystać z niego w danej chwili bez wcześniejszej rezerwacji.     
Osoby bądź grupy w formach niezorganizowanych mogą korzystać z danego boiska do 1 godziny i muszą zwolnić je dla następnej grupy ćwiczących, chyba że kolejna godzina nie jest zarezerwowana i boisko jest wolne. 
Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora. W przypadku grup zorganizowanych, każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.           
Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania, odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Nie dopuszcza się do zajęć osób niepełnoletnich bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych!