Inwestycje - rok 2018

Inwestycje realizowane w 2018 r.

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgiersk
Program współfinansujący projekt: Budżet woj. kuj-pom z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji
Produkty projektu: wyrównanie i wzmocnienie podbudowy, wykonanie warstwy profilowej, wykonanie nawierzchni mineralno asfaltowej o gr. 6 cm, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów, długość 998 mb
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: 570 000,00 zł
Dofinansowanie: 76 800,00 zł

 

Nazwa projektu: Otwarta Strefa Aktywności w tym siłownia plenerowa i strefa relaksu w miejscowości Wrocki
Program współfinansujący projekt: Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Ministerstwo Sportu i Turystyki
Produkty projektu: budowa 6 urządzeń siłowych, strefy relaksu: trampolina, stół do gier edukacyjnych, 4 ławki, tablica z regulaminem, 2 kosze na śmieci, nasadzenia krzewów
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: 49 815,00 zł
Dofinansowanie: 24 900,00 zł

 

Nazwa projektu: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
Program współfinansujący projekt: WFOŚiGW w Toruniu
Produkty projektu: wymiana pieców dla 10 osób z terenu Gminy
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: 40 000,00 zł
Dofinansowanie: 20 000,00 zł

 

Nazwa projektu: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń
Program współfinansujący projekt: WFOŚiGW w Toruniu
Produkty projektu: utylizacja azbestu u 35 mieszkańców Gminy
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: 36 683,60 zł
Dofinansowanie: 25 678,52 zł 

 

Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
Program współfinansujący projekt: RPO Działanie: Oś Priorytetowa: 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej Gmina Golub-Dobrzyń
Produkty projektu: wybudowanie ścieżek rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy drodze woj. 554 w Ostrowitem o dł. 2502 m, ścieżka wykonana z masy bitumicznej.
Wybudowanie ścieżek rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy drodze powiatowej 2125 C na odcinku Macikowo- Węgiersk o dł. 1500 m wykonana z masy bitumicznej.
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: 2 084 014,49 zł 
Dofinansowanie: 1 129 641,09 zł

 

Nazwa projektu: Punkt przedszkolny „Zaczarowana kraina” w Węgiersku
Program współfinansujący projekt: RPO WK-P Oś Priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja, Działanie: 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.01 Wychowanie przedszkolne
Produkty projektu: utworzenie i funkcjonowanie punktu przedszkolnego w miejscowości Węgiersk dla 16 osobowej grupy
Okres realizacji: 2018- 2019 r.
Wartość całkowita projektu: 192 000,00 zł
Dofinansowanie: 163 200,00 zł

 

Nazwa projektu: Punkt przedszkolny „MAŁY ODKRYWCA” w Lisewie
Program współfinansujący projekt: RPO WK- Oś Priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja
Działanie: 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie: 10.02.01 Wychowanie przedszkolne
Produkty projektu: utworzenie i funkcjonowanie punktu przedszkolnego w miejscowości Lisewo dla 15 osobowej grupy
Okres realizacji: 2018- 2019 r.
Wartość całkowita projektu: 180 000,00 zł
Dofinansowanie: 153 000, 00 zł

 

Nazwa projektu: Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
Program współfinansujący projekt: RPO WK-P Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Produkty projektu: 31 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych oraz 1 instalacja na budynku użyteczności publicznej we Wrockach
Okres realizacji: 2018 - 2019 r.
Wartość całkowita projektu: 873 269,65 zł
Dofinansowanie: 387 780,70 zł

 

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach – I etap
Program współfinansujący projekt: RPO Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych;
Produkty projektu: wyrównanie i wzmocnienie podbudowy, wykonanie warstwy profilowej, wykonanie nawierzchni mineralno- asfaltowej, 
Okres realizacji: 2017-2018 r., odbiór końcowy robót 05.10.2018 r.
Wartość całkowita projektu: 1367177,42zł
Dofinansowanie: 877 787,76 zł

 

Nazwa projektu: Termomodernizacja świetlic wiejskich w Handlowym Młynie i Nowejwsi
Program współfinansujący projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Produkty projektu: W ramach projektu wykonane zostaną w świetlicy w Handlowym Młynie następujące prace budowlane: rozbiórka istniejącego dachu wraz z częścią ścian nośnych, rozbiórka posadzki parteru, rozbiórka pokrycia posadzki na poddaszu, murowanie ścian poddasza, wykonanie nowych ścian działowych na parterze budynku (pomieszczenie kotłowni i pomieszczenie na opał), dociepleniu ścian budynku, docieplenie ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie poddasza wełną mineralną, wymiana istniejących rynien i rur spustowych, wymiana całej instalacji elektrycznej na nową wraz z lampami oświetleniowymi ledowymi, nowy kocioł na pellet, nowe rurociągi wraz z izolacją, zawory, zabezpieczenia grzejniki, termostaty, nowa instalacja, nowy zasobnik cwu, nowe rurociągi wraz z izolacją, zawory, zabezpieczenia, budowa nowego komina systemowego z wentylacją, we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku nowa posadzka, nowe drzwi zewnętrzne stalowe do pomieszczenia kotłowni, nowe drzwi zewnętrzne, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie pokrycia dachowego wraz z konstrukcją. W ramach zadania w świetlicy w Nowejwsi przeprowadzone zostaną następujące prace budowlane: docieplenie ścian budynku, docieplenie ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej, docieplenie stropodachu styropapą, wymiana istniejących rynien i rur spustowych, wymiana wszystkich lamp oświetleniowych na ledowe, wymiana istniejącego pieca na nowy (paliwo proekologiczne pelet), wymiana wszystkich grzejników na nowe wraz z termostatami i zaworami zwrotnymi, w pomieszczeniach posadzki z płytek ceramicznych, nowe drzwi zewnętrzne stalowe do pomieszczenia kotłowni, na sali (dużej) nowa posadzka wykonana z Tarketu wraz z cokolikiem na ścianie, wykonanie elewacji, odtworzenie utwardzenie z kostki betonowej i płyty betonowej przy budynku, demontaż i montaż instalacji odgromowej, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.
Okres realizacji projektu: 2017-2018 r.: odbiór Nowawieś - 19.12.2017, Handlowy Młyn - 26.03.2018 r.
Wartość całkowita projektu: 555 767,12 zł
Udział środków UE: 381 829,00 złNazwa projektu: „Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Pląchoty”
Produkty projektu: wykonano nawierzchnię profilowo-wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm, oczyszczono i skropiono istniejącą nawierzchnię, ułożono 3 cm warstwę ścieralną również z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz wyrównano pobocza, dł. 163 mb
Okres realizacji: 2018
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 90 420,99 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gałczewko”
Produkty projektu: długość odcinka: 915 mb, szerokość jezdni: od 3,8 m do 5 m, odcinek 225 m: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4 cm, warstwa ścieralna – 3 cm; odcinek od 225 do 915 m: warstwa ścieralna – 5 cm 
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: Własne środki Gminy 310 714, 61 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo”
Produkty projektu: długość odcinka: 998 mb, szerokość jezdni: 3,8 m, warstwa ścieralna – 5 cm
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 440 852, 23 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczewo”
Produkty projektu: długość odcinka: 259 mb, szerokość jezdni: 4 m, warstwa ścieralna – 5 cm
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 120 508,09 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowite”
Produkty projektu: długość odcinka: 102 mb, szerokość jezdni: 4 m, warstwa ścieralna – 5 cm
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 45 175, 67 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo”
Produkty projektu: długość odcinka: 498 mb, szerokość jezdni: 3,75 m, warstwa ścieralna – 5 cm
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 194 704, 41 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej w nr 110225 C Krążno – Słuchaj w km 0+004 do 0+358”
Produkty projektu: długość odcinka: 354 mb, szerokość jezdni: 4,2 m, warstwa ścieralna – 3 cm
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 84 081, 16 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Sokoligóra”
Produkty projektu: długość odcinka: 562 mb, szerokość jezdni: 4,2 m, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4 cm, warstwa ścieralna – 3 cm
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 177 526, 91 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paliwodzizna”
Produkty projektu: długość odcinka: 860 mb, szerokość jezdni: 3,75 m, warstwa ścieralna – 5 cm
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 363 596, 18 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręba, Gmina Golub-Dobrzyń- etap I”
Produkty projektu: długość odcinka: 415 mb, szerokość jezdni: 4 m, warstwa ścieralna – 5 cm
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: własne środki Gminy 202 204,88 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skępsk”
Produkty projektu: długość odcinka: 998 mb, szerokość jezdni: 3,8 mb, warstwa ścieralna – 5 cm
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 350 058, 77 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białkowo w km od 0+998 do 1+705 - Etap II”
Produkty projektu: długość 707 m
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 299 603,18 zł
Dofinansowanie: n/d

 

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej w miejscowości Karczewo”
Produkty projektu: długość 666 m
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 212456,92 zł
Dofinansowanie: n/d


Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręba”
Produkty projektu: długość 234 m
Okres realizacji: 2018 r.
Wartość całkowita projektu: środki własne Gminy 147 611,07 zł
Dofinansowanie: n/d