Żłobek

Gminny Żłobek w Ostrowitem jest pierwszą publiczną placówką w naszej gminie, a nawet w powiecie golubsko-dobrzyńskim świadczącą usługi opiekuńcze dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. W ramach projektu powstało 10 miejsc żłobkowych dla dzieci. Zainteresowanie ze strony rodziców było bardzo duże, w związku z czym powstała lista rezerwowa. Żłobek czynny jest przez 10 godzin, od godz. 6:30 do godz. 16:30. W ten sposób Gmina Golub-Dobrzyń umożliwia godzenie życia zawodowego i rodzinnego swoim mieszkańcom.

Brak dostępu do opieki nad małymi dziećmi stawia przed rodzicami duże wyzwanie dotyczące sposobu organizacji opieki nad dziećmi i łączenia obowiązków opiekuńczych i pracy zawodowej. Dlatego też często urodzenie dziecka wiąże się z koniecznością dłuższej nieobecności w pracy lub całkowitej rezygnacji z niej. Aby temu zapobiegać, pojawił się pomysł, by w Gminie Golub-Dobrzyń powstał żłobek, który zapewni opiekę najmłodszym mieszkańcom, a rodzice spokojni o swoje dzieci będą mogli wrócić do pracy.

Gminie Golub-Dobrzyń udało się pozyskać dofinansowanie na utworzenie żłobka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem. Na to przedsięwzięcie składają się dwa komplementarne projekty.

W dniu 1 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w części południowo-zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z ich niezbędną przebudową na żłobek oraz przebudowa wejścia”.  W ramach tego projektu wykonano niezbędny remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem, tak aby spełniały one wszelkie wymogi dotyczące miejsc opieki dla najmłodszych dzieci.  Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt zadania wyniósł 317 649,96 zł, przy czym dofinansowanie wyniosło 218 816,26 zł i stanowiło ok. 70% ogólnych kosztów inwestycji. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.

Natomiast 27 lipca 2017 r. podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu: „Edukacja od żłobka”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ten sposób Gmina Golub-Dobrzyń zyskała środki na wyposażenie żłobka oraz bieżące funkcjonowanie przez okres dwóch lat. W tym czasie rodzice nie ponosili żadnych kosztów związanych z pobytem dziecka, tylko pokrywali koszt wyżywienia. Wartość projektu wyniosła 299 925,00 zł, a dofinansowanie stanowiło 85% ogólnych kosztów inwestycji. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.

Gminny Żłobek charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego brzdąca co sprawia, że maluszek ma szansę poczuć się prawie tak, jak we własnym domu. Dzieci w żłobku otaczane są uwagą, ciepłem, troską i akceptacją. Grupa jest niewielka, a opiekunki pracujące w żłobku mają bogate doświadczenie w pracy z dziećmi. Do stałych punktów programu w żłobku zalicza się między innymi: pory posiłków, zabiegi higieniczne oraz leżakownie. Zabawy i gry są dostosowywane do indywidualnych preferencji i możliwości każdego dziecka.