"Twórczy senior" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Skępsk

W okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Gmina Golub-Dobrzyń realizuje projekt pt. "Twórczy senior" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Skępsk współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest:
zwiększenie świadomości oraz wzrost aktywności społecznej osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Golub-Dobrzyń. Dzięki stworzeniu odpowiedniej oferty skierowanej do osób starszych, seniorzy będą mogli spotykać się i efektywnie spędzać czas. W ramach warsztatów rozwiną swoje pasje, wymienią się doświadczeniami i skorzystają z zaplanowanych bloków tematycznych (warsztaty z psychologiem, warsztaty kulinarne, warsztaty z kosmetologiem, zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty taneczne oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne).

Odbiorcy projektu:
Grupa 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat zamieszkujących na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego (teren LGD Dolina Drwęcy).

Opis projektu:
W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z psychologiem, warsztaty kulinarne, warsztaty z kosmetologiem, zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty z prawnikiem, warsztaty taneczne oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne m.in. do skansenu, kina, teatru, opery i na kabaret itp. Odbiorcami wsparcia będą seniorzy zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia. 
Intensywność zajęć dostosowana będzie do potrzeb seniorów. Przewidujemy zajęcia 1-2 razy w tygodniu po 2 bądź 4 godziny. Zajęcia odbywać się będą przez okres 5 miesięcy.
Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach, które pomogą im uporać się z ich bieżącymi problemami oraz zapoznanie z alternatywnymi sposobami, formami spędzania czasu wolnego.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 52.632,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 50.000,00 zł.

  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Seniorzy

Rekrutacja do projektu "Twórczy senior" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Skępsk

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza nabór uczestników do projektu "Twórczy senior" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Skępsk.