"Seniorzy górą" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Macikowo

W okresie od dnia 22 maja 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku Gmina Golub-Dobrzyń realizuje projekt pt. "Seniorzy górą" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Macikowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest:
zwiększenie świadomości oraz wzrost aktywności społecznej osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Golub-Dobrzyń. Dzięki stworzeniu odpowiedniej oferty skierowanej do osób starszych, seniorzy będą mogli spotykać się i efektywnie spędzać czas. W ramach warsztatów rozwiną swoje pasje, wymienią się doświadczeniami i skorzystają z zaplanowanych bloków tematycznych (warsztaty z psychologiem, warsztaty kulinarne, warsztaty z kosmetologiem, warsztaty ruchowo-terapeutyczne, warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty taneczne oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne).

Odbiorcy projektu:
Grupa 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat zamieszkujących na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego (teren LGD Dolina Drwęcy).

Opis projektu:
W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z psychologiem, warsztaty kulinarne, warsztaty z kosmetologiem, warsztaty ruchowo-terapeutyczne, warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty z prawnikiem, warsztaty taneczne oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne, m.in. na koncerty, do teatru, do kina. Odbiorcami wsparcia będą seniorzy zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia. 
Intensywność zajęć dostosowana będzie do potrzeb seniorów. Zajęcia odbywać się będą przez okres 3 miesięcy.
Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach, które pomogą im uporać się z ich bieżącymi problemami oraz zapoznanie z alternatywnymi sposobami, formami spędzania czasu wolnego.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 52.632,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 50.000,00 zł.

  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Rekrutacja do projektu "Seniorzy górą" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Macikowo

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza nabór uczestników do projektu "Seniorzy górą" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Macikowo.