Oświata / Edukacja - projekty

W gminie Golub-Dobrzyń realizowane są projekty polegające na tworzeniu klubów młodzieżowych.

Odbiorcami takiego wsparcia są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
Możliwym jest objęcie wsparciem także  otoczenia ww. osób.

Klub w swojej działalności zakłada realizację celów, takich jak:
• wsparcie procesu  edukacyjnego  przez  pomoc  w  nauce  i  przezwyciężanie  trudności szkolnych;
• pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;
• wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
• kształtowanie  umiejętności  w  zakresie  pełnienia  ról  społecznych,  rozwój  zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;
• wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
• zapewnienie   bezpiecznych   form   spędzanie   czasu   wolnego,   rozwój   talentów i zainteresowań.

W ramach klubu może być realizowany program rówieśniczy. Program polega na organizowaniu liderów/doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach ich funkcjonowania, m.in:
a) edukacyjnej - (pomoc w nauce) – uczniowie klas starszych pomagają młodszym kolegom w zrozumieniu materiału szkolnego;
b) działania  o  charakterze  socjoterapeutycznym  –  (pomoc  w  zajęciach  o  charakterze socjoterapeutycznym)-  promowaniu pozytywnych  wzorców  zachowań,  wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi;
c) profilaktycznej (pomoc w akcjach profilaktycznych) – promowaniu zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych;
d) mediacyjnej   (pomoc   w  mediacjach)  –   rozwiązywaniu   konfliktów   rówieśniczych, w sytuacjach problemowych.

W ramach podejmowanych działań kluby rekomendowana jest realizacja co najmniej dwóch z ośmiu kompetencji kluczowych spośród: a.porozumiewanie się w języku ojczystym
b.porozumiewanie się w językach obcych;
c.kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
d.kompetencje informatyczne;
e.umiejętność uczenia się;
f.kompetencje społeczne i obywatelskie;
g. inicjatywność i przedsiębiorczość h.świadomość i ekspresja kulturalna.